Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2011

8. Březen 2012 - 10:41 — admin

Zde najdete základní informace k přehledu OSVČ za rok 2011 pro zdravotní pojišťovnu. 

Termín pro odevzdání

Přehled za rok 2011 podává OSVČ nejpozději do 30. dubna 2012, případně do 31. července 2012 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit do 30. 4. 2012).

Doplatek pojistného

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2011 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků.

Nové zálohy

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2011. Záloha je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2011 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Minimální záloha

Minimální měsíční záloha činí 1.697 Kč.

Maximální záloha

Maximální měsíční záloha činí 20.361 Kč.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu z podnikání po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Příjmy (ř1) a výdaje (ř2) program převezme z daňového přiznání.

Platby záloh za rok 2011

Jako podklad pro řádek 41 (Úhrn zaplacených záloh) využijte sestavy /Přehled VZP za rok 2011 /Zálohy 2011.

Osvobození od placení záloh

Osvobozena od platby záloh je OVSČ:

  1. v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a podnikání pro ni nebylo hlavním zdrojem příjmů,
  2. za celé kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána práce neschopnou.

Stanovení minimálního vyměřovacího základu

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2011 nebyl stanoven v měsíci, ve kterém po celý měsíc:

  1. byl plátcem pojistného i stát (například důchodce),
  2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  3. OSVČ pobírala nemocenské (nutno doložit potvrzením OSSZ),
  4. OSVČ byla osobou s postižením,
  5. OSVČ dosáhla věku pro starobní důchod, ale ten nebyl přiznán,
  6. OSVČ celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo nejméně 2 děti do 15 let.

Tisk z Účta 2012

V programu Účto 2012 je připraven Přehled za rok 2011 pro VZP (formát pdf).

Tento tiskopis je možné použít i pro podání Přehledu pro jiné zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z § 28 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: „Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou plátci pojistného povinni používat.“

Pokyny k vyplnění přehledu

Pokyny k vyplnění přehledu OSVČ za rok 2011 najdete v Účtu 2012 ve formátu pdf v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2011 /Pokyny.

Zdroj: www.ucto2000.cz


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení