Přehled pro OSSZ za rok 2011

8. Březen 2012 - 10:44 — admin

Zde najdete základní informace o přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ za rok 2011.

Termín pro odevzdání

Přehled za rok 2011 podává OSVČ nejpozději do 2. května 2012, případně do 1. srpna 2012 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit OSSZ do 2. 5. 2012).

Doplatek pojistného

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2011 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků.

Nové zálohy

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2011. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2011 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Minimální zálohy

Na důchodové pojištění: 1.836 Kč (hlavní činnost)
             735 Kč (vedlejší činnost)
Na nemocenské pojištění: 115 Kč

Maximální zálohy

Na důchodové pojištění: 29.361 Kč
Na nemocenské pojištění: 2.313 Kč

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Daňový základ (ř26) Účto převezme z daňového přiznání.

Vedlejší samostatná činnost

Podnikání bylo v roce 2011 výdělečnou činností vedlejší, pokud OSVČ není účastna nemocenského pojištění a:

 1. v roce 2011 vykonávala zaměstnání. Potvrzení o trvání zaměstnání je nutno předložit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci podání Přehledu. V Účtu jej najdete v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2011 /Tisk /Potvrzení pro vedlejší činnost /Potvrzení.
 2. měla nárok na invalidní či starobní důchod,
 3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd.,
 4. osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči,
 5. je nezaopatřeným dítětem.

Vedlejší činnost a rozhodná částka

Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatně výdělečnou činnost a zisk nedosáhl rozhodné částky, tj. 59.374 Kč, v ř31 až ř40 se uvádí 0. V Účtu nezapomeňte v řádku „Vedlejší činnost a příjem nedosáhl rozhodné částky?“ (mezi ř30 a ř31) uvést A.

Podnikání po část roku

Podniká-li OSVČ pouze část roku, nezapomeňte toto zohlednit v řádku Snížení měsíců pro ř35 (mezi ř34 a 35). Například při podnikání po dobu 8 měsíců sem uvedete 4, neboť snížení je o 4 měsíce.

Platby záloh za rok 2011

Jako podklad pro řádek 41 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte sestavy /Přehled OSSZ za rok 2011 /Zálohy 2011.

Zálohy na nemocenské pojištění

Za předpokladu vykonávání hlavní činnosti v roce 2012 program vypočítá maximální výši záloh na nemocenské pojištění (ř45) a při vyplnění dobrovolné účasti na nemocenském pojištění (ř19) nabídne k tisku (Tisknout? A). Částku lze přepsat.

Tisk z Účta 2012

Přehled můžete vytisknout z Účta 2012 jako /PDF tiskopis, /PDF úsporný tisk (na rozdíl od předchozího se tiskne bez šedivého rastru) anebo zvolit /Tisk do formuláře.

Formát pdf nabízí Účto Tichý jako:

 1. pdf1 – s možností oprav,
 2. pdf3 – vhodný pro mailování.

Parametr pro nastavení PDF1, PDF3 či obou způsobů najdete v /Ostatní /Tisk z účta /PDF tiskopisy /Volání PDF tiskopisů.

Pokyny k vyplnění

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 i základní informace k důchodovému pojištění OSVČ najdete v Účtu 2012 ve formátu pdf v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2011 /Pokyny.

Zdroj: www.ucto2000.cz


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení