Nová verze účetního programu DUEL Ježek 12 pro rok 2016

19. Leden 2016 - 15:19 — admin

K dispozici je nová verze účetního programu DUEL 12.0 pro rok 2016.

Seznam změn ve verzi 12.0

 

 

OBECNÉ A GLOBÁLNÍ 

 • Na modulové stránky Účetnictví (režim PÚ) a Finance (režim DE) byly doplněny odkazy na archivní agendy Účetního deníku, resp. Peněžního deníku, Závazků a pohledávek, Rozúčtování a Uzávěrkových operací.
 • Prakticky pro všechny situace, kdy se z programu DUEL přistupuje na internet, bylo zapojeno předběžné testování dostupnosti sítě. Tím se zabraňuje čekání na expiraci připojení a zbytečně dlouhým odezvám.
 • V nové verzi je po stisknuté klávese F1 při volání nápovědy lépe testována nejen dostupnost internetu, ale i dostupnost konkrétního souboru on-line. Pokud stránka nápovědy není dostupná, program otevře nápovědu lokální.
 • Zakládání nových zpracovávaných firem (účetních jednotek) bylo v režimu účetnictví i daňové evidence rozšířeno o možnost zadávání základních informací ihned v průvodci. Příjemnou novinkou je možnost převzetí údajů z rejstříku ARES (adresa) a ze seznamu registrovaných účtů.
 • Importy datových souborů při zakládání nových firem z programů STEREO a ÚČTO byly ošetřeny tak, aby nebylo možné načítat JSF a TSF struktury z jiné verze, než která je podporována. O nesrovnalostech je obsluha informována podrobným výpisem označení verzí programu i souborů.
 • I pro Windows 10 bylo do náhledu, který se zobrazí při najetí myši na tlačítko v hlavním panelu v seznamu spuštěných aplikací, zapracováno do záhlaví jméno otevřené firmy. To usnadní orientaci např. při více spuštěných instancích, kde v každé pracujeme s jinou účetní jednotkou.
 • Pro lepší a hlavně rychlejší orientaci v programu byly formuláře nejdůležitějších agend obarveny (ZaP modře, DPH zeleně...). Toto tzv. "Zvýraznění formulářů" lze centrálně ovládat jedním tlačítkem na záložce "Zobrazení", kde jej lze snadno zapnout i vypnout. Případné individuální obarvení však má před touto "implicitní" barvou přednost a samozřejmě zůstává zachováno.
 • Novinkou pro uživatelské rozhraní je možnost nastavit šířku sloupců pro údaje, které jsou zobrazovány ve výklopných seznamech. Jednoduchým roztažením vyklopená nabídky do šířky dochází k proporcionálnímu přepočtu, který je pro další použití již zapamatován. Pokud chceme sloupce nastavit přesněji, můžeme využít editor v operaci "Výklopné seznamy", která je při otevřené agendě dostupná na záložce "Zobrazení". Pro vybraný seznam lze využít "Editor s náhledem", kde šířku sloupce lze snadno upravit v záhlaví pomocí myši.
 • Práce se "spojenými" údaji název firmy a jméno byla podpořena i v editoru filtrů, kde se proměnná parametricky vybírá ze seznamu Adresáře firem nebo Adresáře osob.
 • Ve správci sestav bylo "zpožděno" načítání parametrů sestavy do pravého panelu, čímž byl zrychlen průchod po stromu sestav - parametry se zobrazí až při zastavení na vybrané sestavě.
 • I pro zadávání parametrů tiskových sestav, které odskakují do pomocných číselníků, byly podpořeny standardní i alternativní klávesové zkratky známé z ovládání editorů v agendách - tedy "F7" a "Ctrl + +".
 • Parametry firmy byly doplněny o ID datové schránky zpracovávané jednotky, toto se využije např. do XML souborů při elektronickém podání. V této souvislosti byl o pole "Datová schránka" rozšířen také adresář firem.
 • Mezi prázdné tiskopisy připravené k vyplnění (agenda Parametry firmy / operace Tiskopisy) byla zařazena sada formulářů pro FÚ, OSSZ i VZP aktualizovaných pro rok 2015/16.
 • Aparát pro export sestav do PDF byl rozšířen o možnost uživatelského a variabilního pojmenování vzniklého souboru. Nastavení lze řešit ve správci sestav v okně "Vlastnosti sestavy", kde lze vybírat i z několika předdefinovaných formátů. Kompletní popis zástupných řetězců je uveden v nápovědě.
 • Hromadné rozesílání sestav e-mailem bylo vylepšeno tak, aby zadané parametry sestavy byly sdíleny pro všechny příjemce a nebylo nutné je potvrzovat pro každý e-mail zvlášť.
 • Pro tiskovou sestavu, která je tvořena prostřednictvím operace "Opis vět" byl doplněn automatický součet všech číselných hodnot. Nyní jsou tedy např. sečteny částky za doklady (ale také čísla dokladů:-))
 • Pro některé případy, kdy mazání záznamu nedává smysl, byla zapojena deaktivace tlačítka "Smazat" v ribbon menu.
 • Do nastavení Alt + Enter přibyl parametr, pomocí kterého lze centrálně ovlivnit výchozí umístění, kam mají být ukládány připravené XML soubory pro elektronické podání. Jestliže tento parametr vyprázdníme a cesta nebude uvedena, bude se v průvodcích nabízet umístění, které bylo použité naposledy.
 • Zejména pro potřeby zpracování mezd (ale např. i pro splatnost faktur) byl do seznamu významných dní doplněn nový svátek - Velký pátek. Zároveň byly připraveny všechny svátky roku 2017 a 1. leden roku 2018.
 • Do programu byl zapracován také daňový kalendář, který byl Finanční správou připraven pro rok 2016. Obsahuje termíny placení všech daní a v kombinaci s tabulkou významných dní je důležitým zdrojem dat pro zobrazovaní informací v pravém panelu hlavní stránky programu.
 • Pro nově založené firmy byla upravena distribuční podoba číselníku dokladů.
 • Byl aktualizován seznam bank podle aktuálního stavu, byly doplněné nové bankovní ústavu a u některých stávajících byly změněné jejich názvy.
 • Bylo odstraněno opakované spouštění aktualizace kurzů, pokud tato operace byla zařazena jako oblíbená a spouštěná z hlavní stránky programu.
 • Distribuční podoba číselníku států byla aktualizována a doplněna o všechny aktuální členy EU.
 • Export a import elektronických faktur ISDOC byl upraven podle specifikace poslední verze 6.1.
 • Byla opravena chyba v kontrole registrace, kdy agendy sdílené mezi moduly Účetnictví (PÚ) a Finance (DE) umožňovaly přístup i v případech, kdy na tyto moduly nebyla zakoupena odpovídající licence. Problém se týkal např. závazků a pohledávek, bankovních výpisů nebo účetní pokladny.
 • Podobně, jako bylo do programu DUEL zapracováno přizpůsobení velikosti fontu nastavení písma ve Windows, bylo zvětšování zohledněno i v samotném instalačním programu.
 • Instalátor programu DUEL byl doplněn o funkčnost, která v nejnovějších verzích operačních systémů pozná, kdy není nutné instalovat runtimové prostředí Framework 2.0.
 • Instalační program (resp. jeho odinstalační část) byl nastaven tak, aby při příští aktualizaci programu skripty pro kasu, které byly upraveny, ale zůstaly pod stejným názvem, nebyly opět nahrazeny jejich distribuční podobou.
 • Pro novou verzi programu DUEL byla připravena také aktuální verze Databanky českých firem. Příslušný soubor byl umístěn jak na distribuční DVD, tak na naše internetové stránky.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE 

 • Pro zadávání evidenčních čísel daňových dokladů pro kontrolní hlášení byla v celém programu prodloužena délka údaje "Další symbol" z 20 na 60 znaků. Upraveny byly i všechny účtovací procedury tak, aby při přenosu nedocházelo k oříznutí.
 • Číselník skupin DPH, resp. v něm nastavení příznaků "Skupina 3" a "Skupina 5", bylo rozšířeno o několik nových možností sloužících k zajištění potřebného členění plnění do kontrolního hlášení. Skupina 3 nyní kromě zboží a služeb (a dalších) řeší také zvláštní režimy pro investiční zlato, cestovní režim a použité zboží. Skupina 5 umožňuje sledovat insolvenční řízení, plnění, kde odpočet daně je uplatňován v poměrné výši, a plnění, která mají vystupovat "natvrdo" buď jednotlivě nebo kumulovaně - bez ohledu na limit.
 • Číselník skupin DPH byl pro nově založené i upgradované firmy doplněn o 4 řádky (se zkratkami UKHA4, UKHA5, PKHB2 a PKHB3), které odpovídají plněním, jež chceme "natvrdo" zařadit do jednotlivých částí kontrolního hlášení - bez ohledu na limit 10.000 Kč.
 • Aby byl výstup kontrolního hlášení připraven na nejrůznější varianty vykazování EČDD, byly do parametrů firmy (sekce "Daň z přidané hodnoty") zapracovány dva nové parametry. Pomocí jednoho lze u vystavených dokladů ovlivnit, zda pro uskutečněná plnění zohlednit také VS, pomocí druhého nastavit, zda se z dokladů mají přebírat pouze čísla nebo kompletní označení - včetně dokladové řady a postfixu.
 • Na první přehledovou záložku agendy Zpracování DPH byl vytažen obsah kontrolní C věty KH podobně, jako byla doposud zobrazována rekapitulace daňového přiznání.
 • Pro lepší kontrolu obsahu a správnosti kontrolního hlášení byla do agendy Zpracování DPH přidána sestava, která vypíše všechny firmy, jejichž související doklady se účastní KH. U jednotlivých firem je uvedeno i jejich DIČ s tím, že pokud není vyplněno, je celý řádek barevně zvýrazněn. Zároveň vystupuje i počet dokladů (řádků), které se KH účastní.
 • V rámci kontrolního hlášená byla samozřejmě podpořena i tzv. "Rychlá reakce na výzvu", spolu s příslušným číslem jednacím. Potřebné parametry nalezneme v agendě "Zpracování DPH".
 • Zpracované KH lze samozřejmě také exportovat do formátu XML potřebného pro elektronické podání. Vytvářený soubor také podléhá XSD validaci, aby se předešlo načítání souboru s chybami na nižší úrovni, které portál EPO nekontroluje.
 • Do všech sestav faktur (skladových i kancelářských), rychlých faktur (v ZaP, v ÚD), pokladních dokladů, stvrzenek - tedy do velkého množství sestav daňových dokladů - bylo zapojeno zohlednění nastavení parametrů, které určují práci s evidenčním číslem daňových dokladů pro potřeby kontrolního hlášení. Nastavením lze tedy ovlivnit, zda budeme faktury tisknout jen s číslem nebo s kompletním označením včetně dokladové řady a postfixu. Tím je zajištěno kompatibilní chování tisku vystavených dokladů a jejich vykazování v KH.
 • Do všech agend, které mohou být zdrojem dat pro kontrolní hlášení (účetní deník, peněžní deník, ZaP a pomocná evidence DPH), bylo do pohledů zpřístupněno DIČ firmy, která je k danému dokladu přiřazena. Po zapnutí tohoto pole je tak možné ihned zkontrolovat, zda u potřebných dokladů máme nejen firmu, ale i její daňové identifikační číslo.
 • Pro snazší odhalení duplicitně zadaných dokladů byl do agend Účetní deník, ZaP a Peněžní deník připraven filtr s názvem "Duplicitní VS". V kombinaci s vhodným tříděním (firma) a nebo složený s dalšími filtry (datum, skupina DPH) může být užitečnou pomůckou pro kontrolu dat.
 • Do agend, které obsahují účetní data aktuálního období i data po uzávěrkách (ÚD, ZaP, Rozúčtování + archivy), byly přidány filtry, pomocí kterých lze rychle zobrazit jen záznamy uzavřené datově popř. jen záznamy uzavřené účetně.
 • Pro všechny sestavy modulů účetnictví i finance bylo při výběru parametrů z číselníku dokladových řad zapojeno filtrování pouze na aktivní záznamy.
 • Také při výběru parametrů sestav z číselníků středisek, výkonů a zakázek pro sestavy účetního deníku byla do výklopných seznamů zapracována podmínka, která zobrazí pouze aktivní záznamy.
 • Mezi sestavy Výsledovek byly doplněny položkové rozpisy za střediska, výkony, zakázky a firmy. Umožňují kontrolu, které doklady tvoří obraty na vybraných účtech za zvolené období.
 • Do účetního deníku byla zapracována velmi zajímavá varianta výsledovky, která v podobě křížové tabulky zobrazí za zadané období srovnání obratů ve sloupcích podle jednotlivých kalendářních měsíců. Všechny hodnoty jsou na závěr součtované za období, pod řádky součtované za náklady a výnosy.
 • Sestavy Nákladovka a Výnosovka byly upraveny tak, aby umožňovaly tisk i z již uzavřených dat, a jejich volání bylo umožněno i z archivu účetního deníku. Nově je také umožněn výstup z agendy "Rozúčtování" a "Rozúčtování + archivy".
 • Do účetního deníku přibyla nová varianta knihy faktur, která třídí a součtuje skupiny dokladů podle jejich měn.
 • Do tiskové sestavy souhrnného dokladu bylo zapracováno dodatečné třídění dle vnitřního identifikátoru, což zajistí vždy správné připojení k hlavičce a shodné pořadí výstupu položek.
 • Pro sestavu rekapitulující denní obraty z pokladních dokladů byla přidána varianta, která bez ohledu na měnu prodeje zobrazí i obraty vždy přepočtené na Kč.
 • Bylo upraveno chování tiskových sestav ve skupině "Pokladní doklad" (v agendě Účetní deník) pro případy, kdy je účtováno na analytické účty (např. 211100), ale u dokladové řady je nastavena pouze syntetická část účtu (211).
 • Pro zvýšení přehlednosti bylo z agendy ZaP vypuštěno několik filtrů, které se týkaly vyhledávání dokladů dle blížící se splatnosti. Všechny byly nahrazeny dvěma filtry s parametry "splatné za x dnů" - jedním pro pohledávky, jedním pro závazky.
 • V průvodci operací "Hromadná platba" v ZaP bylo pro procentuální úhrady povoleno zadat na místo procent i desetinná čísla.
 • Do evidence ZaP, do účetního deníku (v režimu účetnictví) a do peněžního deníku (v režimu DE) byly doplněné sestavy "Zjednodušený daňový doklad", které jsou určitou analogií k "rychlým fakturám".
 • Optimalizací SQL kódu došlo ke zrychlení načítání dlouhých elektronických bankovních výpisů a také k jejich účtování do účetního deníku.
 • Pro vyšší uživatelský komfort bylo do seznamu výkazů vytaženo pořadí, které lze pomocí příslušné operace libovolně upravit dle vlastních priorit.
 • Operace "Přepočet" výkazů byla ošetřena proti pokusům přepočítávat výkazy za nezadané nebo nesmyslné období.
 • Abychom podchytili obě možnosti zaokrouhlování na tisíce (průběžně i až po výpočtu), bylo původní zaokrouhlování až při tisku přesunuto na úroveň hlavičky výkazu. Nastavení je respektováno jak při zpracování, tisku nebo exportu, tak při ukládání výsledků do historie.
 • V nové verzi si každý výkaz s sebou v hlavičce nese i výchozí a další možná rozložení tabulky pro editaci algoritmů. Nabídka je závislá na typu výkazu, u uživatelských kopií lze pole "Pohled" přepnout dle potřeby. Kompletní možnosti editoru pohledů v tabulce zůstaly zachovány.
 • Pro lepší orientaci jsou nyní výsledky vypočtené ve výkazech zobrazovány ve standardní masce - s oddělenými řády po tisících a případně s pevnými dvěma desetinnými místy.
 • Tiskové sestavy opisující výkazy, které nejsou v plném rozsahu, byly upraveny v souladu s novou terminologií vyhlášky 500/2002 Sb. Do roku 2015 vystupují jako "zjednodušené", od roku 2016 jako "zkrácené".
 • Pro rychlejší vhled do položek výkazů (algoritmů a výsledků), byly některé součtové úrovně podbarveny oranžovou barvou. V závislosti na hloubce vnoření jsou použité 3 intenzity barvy odpovídající důležitosti řádku. Barvy lze případně uživatelsky nastavit (po úpravě pohledu v samostatném poli) a pokud chceme, můžeme je využít i při tisku výkazu formou sestavy.
 • Ve všech variantách připravených algoritmů rozvahy byl účet 479 přeřazen ze sekce krátkodobých závazků mezi dlouhodobé. Změna se dotkne jak nových, tak upgradovaných výkazů.
 • Při ukládání vypočtených výsledků do historie se nyní zapisuje i okamžik a podpis uživatele, který výkaz připravil, dále je možné doplnit i popis. Všechny tyto informace jsou potom zobrazovány při načítání uložené historie zpět do výkazu. Novinkou je možnost načíst i historii z jiného výkazu (využijeme v tzv. přechodném období) nebo nepotřebné historie naopak mazat.
 • Vzhledem k vylepšení agendy "Výkazy" a také vzhledem ke změně algoritmů byla z distribuce vypuštěna možnost zpracovávat rozvahu a výkaz ZaZ prostřednictvím historického aparátu tabulkového procesoru. Proto byla také agenda "Výkazy - analýzy" přejmenována na obecnější "Tabulkový procesor - finanční ukazatele".
 • Ze sestavy "Nezaúčtované daňové doklady" a z upozornění spouštěném před Zpracováním DPH byly vyřazeny dodací listy (fakturace kancelář i sklad) bez ohledu na nastavení dokladové řady, zda se předpis má účtovat.
 • V distribučním číselníku a při upgrade byla upravena skupina DPH "PMN - Pořízení majetku podle §4/3d, není odpočet" tak, aby při jejím použití nebylo možné zadat hodnotu daně. Pro režim účetnictví byly vyprázdněny účty DPH, pro režim DE byly vyprázdněny odpovídající sloupce.
 • Ve zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty byla pro plnění v souvislosti s insolvenčním řízením upravena znaménka na řádcích 33 a 34 dle požadavků pokynů.
 • Abychom předešli snahám podat elektronické přiznání k DPH, které nesplňuje podmínky na správnost struktury, byla i pro tento formulář zapracována kontrola XSD validity. Na případné chyby je obsluha upozorněna a může se rozhodnout, zda je opraví nebo bude v podání pokračovat i s nimi.
 • Pro export dodatečného přiznání k DPH byla zapracována možnost odůvodnění až v délce 720 znaků. V rámci generování XML souboru je zadaný text rozdělen do sekcí dlouhých maximálně 72 znaků.
 • I pro export souhrnného hlášení do souboru XML byla zapojena sekce "Údaje o podepisující osobě".
 • V rámci údržby dat firmy v režimu DE bylo provedeno několik úprav ošetřující nekorektní hodnoty pro čísla sloupců, které byly uloženy např. při importu z jiných programů.
 • K tiskové sestavě Peněžní deník - široký na A3 byly přidány varianty pro samostatnou levou a pravou stranu na papír A4 pro snazší čitelnost vytištěných údajů v případech, kdy není k dispozici tiskárna ve formátu A3.
 • V tiskové sestavě Kontrola obratu za 12 měsíců v Peněžním deníku bylo pro snazší orientaci při výběru upraveno zobrazování a třídění Druhů peněžních operací. Nyní jsou setříděny podle čísel sloupců a pak teprve podle zkratky druhu. Navíc je umožněn výběr období rozsahem datumů.
 • Sestava Zaúčtování bankovního výpisu v daňové evidenci nově zobrazuje pro cizoměnové doklady počáteční stav v příslušné měně.

KANCELÁŘ 

 • V převodních příkazech byla vylepšena inicializace nového dokladu, nyní již ve většině případů nebude po Ctrl+N vůbec nutné formulářem procházet.
 • Pro případy, kdy v převodních příkazech v rámci operace "Naplnit" pracujeme pouze s jednou vybíranou fakturou, bylo v horní části průvodce opraveno překreslování částky k proplacení.
 • Naplnění převodních příkazů nyní umožňuje omezit zobrazené závazky k proplacení pouze na ty, u nichž je vyplněn bankovní účet, na který by měla být platba poukázána.
 • Při plnění převodního příkazu lze nastavením nového parametru ovlivnit, zda mají být zobrazeny všechny závazky k proplacení, nebo pouze ty s vyplněnou splatností. Snadno tak lze odfiltrovat např. hotovostní dobírky mezd apod.
 • Do tabulky, která se zobrazuje při hromadném plnění převodního příkazu, byla přidána informace o tom, zda se závazek k proplacení účastní nějakého doposud neproplaceného vzájemného zápočtu. Pokud je u faktury zobrazeno "Ano", můžeme její proplácení zvážit.
 • Do tiskových sestav převodních příkazů byla zařazena jedna nová, která kontroluje existenci zadaných položek PP v návrzích vzájemných zápočtů. Na jejím základě se případně můžeme rozhodnout o úpravě PP.
 • Do agendy Převodní příkazy byly doplněny detailové evidence pro Dokumenty a Média
 • Pro používané formáty elektronické komunikace s bankou (homebanking), byla zapracována podpora i pro soubory s alternativními příponami příslušného formátu - např. formát KB Best podporuje přípony *.kmo a *.okm.
 • Vzhledem k rozdílům v používání sekvence "označení dokladu" mezim jednotlivými bankami bylo z formátu ABO vypuštěno číslování podle tohoto údaje, nyní jsou položky BV načítány vždy ve fyzickém pořadí. Pokud si v agendě Bankovní výpisy aktivujeme pohled s údajem "Pořadí", můžeme podle něj třídit.
 • Do agendy Fakturace - kancelář byla doplněna operace pro rychlé pořízení a následně zaúčtování dokladu platby.
 • Do sestavy dodacího listu byla doplněna kolonka pro podpis osoby, která dodávku převzala.
 • V objednávkách v modulu Kancelář byla zapojena kontrola na duplicitní číslo vystaveného dokladu.
 • Pro vyúčtování pracovních cest a zpracování přiznání k silniční dani byl aktualizovány ceny paliv a sazby náhrad podle hodnot platných od 1.1.2016.
 • Mezi tiskové sestavy agendy Kniha jízd byl přidán "Seznam jízd s ujetými kilometry se součty po dnech".
 • Agenda DPPO byla prakticky kompletně přepracována. Původní rolovací panel byl nahrazen záložkami, bylo doplněno několik datových polí (zejména z důvodu elektronického podání) a zapracována celá řada funkcí, které usnadní vyplňování formuláře. Podpořeno bylo nejen načtení připravených výkazů Rozvahy a Výkazu ZaZ (které lze po načtení dokonce editovat), ale i připojení dalších e-příloh. Vyplněný formulář lze exportovat do XML souboru pro podání na portálu EPO, v průběhu exportu je kontrolována XSD validita dokumentu.
 • Podobně jako DPPO, byla přepracována i agenda pro zpracování daně z příjmů fyzických osob. Agenda byla obohacena o záložkový systém, inteligentní předvyplňování hodnot, možnost zpracování příloh (i pro fyzické osoby vedoucí účetnictví) a mnoho dalších vylepšení. Samozřejmostí XML soubor pro elektronické podání.
 • V přepracovaných agendách DPPO a DPFO byla samozřejmě odpovídajícím způsobem upravena i sestava, která slouží k tisku formuláře v papírové podobě.
 • Pro zpracování DPPO, DPFO a Silniční daně byla vypnuta "cache" parametrů zpracovávané firmy. Nyní je vždy pracováno s aktuálními hodnotami, přestože parametry byly změněny v druhém okně nebo jiným uživatelem na pozadí.
 • Pro práci v agendě DPFO byla zapracována celá řada kontrol (chyb i varování), které upozorní na nekorektní hodnoty nebo stavy. Vzhledem ke složitosti problematiky však bohužel nelze kontrolovat úplně vše, proto hlavní zodpovědnost stále zůstává na obsluze.
 • Ve formuláři Adresáře osob bylo opraveno pořadí údajů na detailových záložkách Kontaktní adresa a Alternativní adresa

MZDY

 • Tak, jako pro každou "hlavní" verzí programu DUEL, i nyní byly zkontrolovány a dle potřeby upraveny nebo doplněny všechny parametry rozhodující pro zpracování mezd. Jedná se zejména o nastavení v agendách Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Daňové zvýhodnění a bonusy, Srážková daň a solidární zvýšení daně a Nezabavitelné částky.
 • Na základě 233/2015 Sb. se od 1.1.2016 mění výše minimální mzdy. Tato změna se dotkla minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a číselníku "Skupiny prací".
 • Do číselníku zdravotního pojištění byla od 1.1.2016 promítnutá nová výše snížení vyměřovacího základu pro invalidy.
 • Pro potřeby výpočtu náhrad mezd za DPN v roce 2016 byly upraveny redukční hranice v souladu se sdělením č. 272/2015 Sb.
 • Do procedur upgrade pro personalistiku bylo zapracováno nulování denního průměru pro nemoc, který se při nenulové hodnotě přenáší při pořizování nepřítomností. Toto pole zůstává v tabulce jen pro historickou kompatibilitu, ovšem již několik let se nepoužívá a mělo by být prázdné.
 • Mezi tiskopisy personalistiky byla přidána dohoda o převedení řádné dovolené mezi původním a novým zaměstnavatelem.
 • Agenda "Výkaz práce" a číselník "Práce" byly rozšířeny o podporu sledování úkolové mzdy v alternativních jednotkách - tyto hodnoty nemají vliv na výpočet úkolové mzdy, ale slouží např. ke sledování plnění hodinové výkonnosti pracovníka vykonávající úkolovou práci.
 • Na druhé straně tiskové sestavy "Příloha k žádosti o dávku" byl vyřešen problém, kdy se při tisku z náhledu někdy vytiskla pouze prázdná stránka.
 • Při exportu "Přílohy k žádosti o dávku" byly v souladu s definovaným XSD ošetřeny stavy, kdy nepřítomnost, za kterou nepřísluší nebo nenáleží náhrada mzdy, trvala celý měsíc.
 • V sestavě "Nemoci bez zápočtového listu" byla v sekci Exekuce aktualizována konstrukce sestavení názvu firmy.
 • V docházce byl upraven filtr "Docházka Od-Do", který nefungoval při zadání období v rámci jednoho dne.
 • Do docházky byla přidána nová sestava za jednoho pracovníka, která křížově zobrazuje i jeho nepřítomnosti.
 • Od 1.1.2016 byl zrušen institut důchodového spoření, tzv. II. pilíř důchodové reformy, na což samozřejmě musí reagovat i aktualizace programu. V této souvislosti bude také při upgrade všem zaměstnancům, kteří se důchodového spoření účastnili, v personalistice doplněno datum ukončení 31.12.2015.
 • V souvislosti se zrušeným II. pilířem důchodového zabezpečení bylo nutné upravit i přehled o výši pojistného pro rok 2016. Export do XML jsme však museli připravit pouze "na slepo" podle popisu struktur, protože testovací rozhraní se plánuje zprovoznit až po uvolnění verze 12.0 do distribuce. Bohužel tedy nelze vyloučit nutnost pozdějšího update.
 • Byla připravena varianta sestavy Rekapitulace OSSZ za období, která pracuje s parametry pro zadání měsíců od - do.
 • V nové verzi byl aktualizován tiskopis "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" podle posledního vzoru.
 • Při zpracování ročního vyúčtování daně bylo zapracováno automatické plnění záložek, které evidují invaliditu a školy, kde probíhalo studium. Informace jsou čerpány z pořízených měsíčních mezd, ale lze je i upravit dle vlastních potřeb.
 • V sestavě "Potvrzení o příjmech" bylo rozšířeno pole s výčtem měsíců, na které zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Nyní vystoupí i "komplikované" případy, kdy se podepsané prohlášení v průběhu roku mění.
 • Ve vyúčtování daně byly upraveny žádosti o měsíční a také o roční bonus dle aktuálních podob formulářů. Změny byly promítnuty do sestav i do exportovaných XML souborů.
 • V nové verzi byla připravena také Statistika mezd (výkaznictví Trexima) podle popisu struktur pro rok 2016. Podle zadaného období program sám pozná, jaký formát výstupních souborů má použít.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Do parametrů modulu sklad byla zapracována dvě nastavení, pomocí kterých lze v katalogu a v položkách na skladě ovlivnit (někdy obtěžující) dotazy na aktualizaci prodejních cen dle předpokladů. Nyní lze tato upozornění volitelně zobrazovat vždy, úplně potlačit, nebo nechat hlásit pokud je výsledná cena dražší nebo naopak levnější. Pokud je předpokládaná cena nulová, dotaz na aktualizaci se u dané položky nezobrazí.
 • Podobně jako v minulé verzi pro agendu "Fakturace - kancelář" bylo do verze nové upravené pořizování hlaviček dokladů prakticky pro všechny skladové agendy. Nyní by již bezprostředně po založení nového záznamu měla být vyplněna většina potřebných informací. Logika plnění čerpá nejen z parametrů, ale i z již dříve pořízených dokladů - stejného typu nebo uživatele. Změna se týká příjemek, fakturace, nabídek, objednávek, skladových operací, inventur i výroby. Pořízení je tak mnohem rychlejší a snazší i pro méně kvalifikovanou obsluhu.
 • V souvislosti s přesunem čísla objednávky do popisu příjemky byly upraveny i vazby mezi těmito dvěma agendami.
 • V položkách příjemky byl editor pro zadání katalogové položky (podpořený výklopným seznamem) rozšířen o možnost zadávání identifikace dodavatele. Pokud příslušný kód máme zaevidovaný v katalogu, můžeme z přijaté faktury nebo z dodacího listu toto externí označení rovnou opsat.
 • Do agendy Fakturace - sklad byla doplněna operace pro rychlé pořízení a následně zaúčtování dokladu platby.
 • Z automatického přenosu dokladů z agendy "Fakturace - sklad" do účetnictví (ZaP i ÚD) byly vyloučeny dodací listy. Nyní není při ukončení DL účtovací operace vůbec odstartována.
 • Do skladové fakturace byla přidána kontrolní sestava zobrazující položky dodacích listů, které doposud nebyly vyfakturovány.
 • Přenos ze skladové fakturace do evidence pošty byl rozšířen o možnost přenosu více (vybraných, filtrovaných) dokladů najednou. V příslušném průvodci lze pak hromadně nastavit hmotnost zásilky, hodnotu dobírky a popř. udanou cenu. Tuto vylepšení ocení např. provozovatelé e-shopů, kteří program DUEL používají i pro podávání zásilek prostřednictvím ePA České pošty.
 • Velká část kontrolních mechanizmů při uzavírání dokladů v agendě "Skladové operace" byla přesunuta na SQL server. Tím bylo dosaženo řádového zrychlení uzavření dokladů, které se projeví zejména u dokladů s velkým množstvím položek.
 • Podobně jako v agendě Skladové operace, i při inventurách (resp. uzavírání dokladů v agendě Inventury) došlo k výraznému zrychlení uzavření dokladu.
 • Do agendy Výroba bylo na záložku "Výrobní listy" přidáno textové pole "Popis", které lze libovolně editovat. Předvyplňováno je popisem, který je uveden v hlavičce výrobního listu.
 • Vazby z číselníků Střediska, Výkony a Zakázky byly rozšířeny o náhled na položky nabídek, ve kterých jsou odpovídající S, V nebo Z použité. Zobrazeno je nejen katalogové označení položky, ale i množství, cena a stav.
 • Mezi vazby, které lze dohledat z adresáře firem, byla zapojena i agenda Nabídky.
 • V celé řadě tiskových sestav modulu sklad (faktury, objednávky, nabídky...) bylo upraveno a sjednoceno vystupování informací o osobě, která doklad vystavila.
 • V tabulce "Kategorie položek" bylo připraveno vypočtené pole, které k dané kategorii zobrazí i skladbu nadřazených úrovní. Tak je na první pohled vidět, jestli je daná kategorie správně zatříděná.
 • S ohledem na novou podobu účtového rozvrhu byl aktualizován také číselník druhů pohybů. Změna se ovšem projeví pouze v nově založené firmě, u firem upgradovaných se předpokládá ruční úprava v průběhu přechodného období.
 • Do distribučního číselníku bylo doplněno 9 nových skladových jednotek, které mohou být v praxi používány. Změna se ovšem projeví pouze na nově založených firmách.
 • Z důvodu vyšší informovanosti obsluhy a větší bezpečnosti dat bylo doplněno do agendy Seznam skladů hlášení, které se zobrazí v případě změny datumu posledního účtování, jenž je běžně plněno automaticky.
 • Nápočet obratu do agendy Položky na skladě byl ošetřen pro situace, kdy na kase někdo omylem čtečkou sejme EAN na místo, kde se zadává prodávané množství.
 • Pro rychlejší orientaci bylo pro dynamicky počítané částky vystupující v kontrolách E a W zapojeno formátování oddělující řády tisíců.
 • Bylo optimalizováno pořízení první prodávané položky, nyní je založení nové účtenky zhruba dvojnásobně rychlejší.
 • V agendě Kasa byl významně upraven editor pro zadání prodejní ceny. Nyní umožňuje vyklopení a zobrazení prodejních cen podobně, jako např. ve fakturaci, ačkoli se ve skutečnosti jedná o zcela jinou komponentu.
 • Pro rychlou opravu omylu byla v agendě Kasa přidána samostatná operace "Smazat poslední", která z účtenky odstraní poslední namarkovanou položku.
 • Mezi operace agendy Kasa byla přidána možnost rozdělení aktuálně otevřené účtenky na dvě části. Toho lze využít např. odebrání pouze části zboží nebo při dílčích platbách různými osobami. Tím se stává agenda Kasa použitelná např. i v restauračních provozech, kdy jednotlivé stoly simulujeme např. přiřazenými firmami.
 • Na kase bylo podpořeno uplatňování množstevních (kusových) slev ihned při prodeji položky, dokonce i při nezadaném odběrateli.
 • Zákaz poskytnutí slevy, která je vyšší než maximální povolená v parametrech, se nyní kontroluje i při potvrzení dialogového okna klávesovou zkratkou Ctrl + Enter.
 • V případě, kdy při platbě na kase vychází částka k vrácení nulová, zůstane nyní v černém hlavním informačním pruhu zobrazena celková hodnota účtenky a nepřepisuje se nulovou hodnotou k vrácení.
 • Byla vytvořena aplikace umožňující otevřít pokladní zásuvku připojenou jako zařízení standardu HID (USB).
 • Do agendy účtenky byl přidán parametrický filtr, ve kterém si uživatelé mohou nastavit vybrané kasy, jejichž účtenky chtějí vidět.
 • Pro "Potvrzení vkladu / výběru" a "Stvrzenky" byl podpořen tisk i na tiskárnách v textovém režimu.
 • V souvislosti s kontrolním hlášením byly do modulu "Kasa" přidány dvě sestavy, které za parametrické období zobrazí prodeje, kde součet tabulky DPH je větší než 10.000 Kč. Jedna ukáže všechny účtenky, druhá pouze s firmami, které mají vyplněné DIČ.
 • V číselníku Doklady byla opravena chyba zobrazení vazeb na agendu Účtenky.

MAJETEK

 • Zejména pro potřeby kontrolního hlášení byla agenda leasingového majetku rozšířena o možnost doplnit k jednotlivým hlavičkám pole "Další symbol". Podobně jako v účetnictví může obsahovat evidenční číslo daňového dokladu, v tomto případě označení platebního (splátkového) kalendáře. Jestliže je tento údaj vyplněn, je také do účetnictví (ZaP i ÚD) přenášen.
 • Do leasingového majetku byly na formulář přidány informace o celkových zaúčtovaných a zbývajících částkách, které by měly být promítnuty do ZaP a do účetního deníku.
 • Byl opraven stav, kdy přenos splátek leasingového majetku do ZaP i do ÚD za určitých okolností nepřenášel párovací znak.
 • V dlouhodobém majetku bylo ošetřeno přepnutí na záložku Přehledy pro případy, kdy nebyly zadány žádné záznamy v daňových ani v účetních odpisech. Dříve při výpočtech docházelo k dělení nulou.
 • V rámci uzávěrky majetku v režimu daňové evidence se nyní do uzávěrkových operací přenáší nejen detailní identifikace majetku (řada, číslo, název), ale také střediska, výkony a zakázky, které jsou danému majetku přiřazeny.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení