Aktualizace DUEL Ježek 11.2

17. Září 2015 - 8:11 — admin

Byla vydána aktualizace účetního programu DUEL Ježek verze 11.2 ze dne 24.8.2015. Instalaci můžete provést pomocí funkce Aktualizace DUELu přímo z programu DUEL.

DUEL 11.2 obsahuje tyto změny:

 

OBECNÉ A GLOBÁLNÍ

 • Do programu byla zapracována funkce celoobrazovkového režimu, která umožňuje maximalizovat rozmístění pracovní plochy DUELu na celou velikost obrazovky. Jsou skryty panely i událosit DUELu a horní tlačítkové menu (ribbon) je minimalizován. Tohoto zobrazení lze např. využít na monitorech s nižším rozlišením.
 • Zejména pro potřeby dotykového ovládání maloobchodní kasy byla do programu DUEL zapracována vlastní dotyková klávesnice, tuto komponentu lze však využít v celém programu včetně dialogových oken. Klávesnice je nezávislá na operačním systému Windows a požadované rozložení QWERTY / QWERTZ lze přepnout v nastavení programu Alt + Enter.
 • Pro většinu exportů XML souborů pro elektronické podání byla zapracována validace podle tzv. XSD schémat. Pokud jsou tato schémata zveřejněna, program DUEL automaticky kontroluje, zda je výstup po formální stránce v pořádku, zda nechybí (nebo naopak nepřebývá) některý element nebo atribut a zda jsou vyplněna všechna povinná pole. Tím by mělo být zabráněno případům, kdy portál (díky tomu, že nekontroluje XSD validitu) umožní načíst soubor, který se při kontrolách jeví v pořádku a přesto jej adresát nepřijme.
 • V souvislosti se zapracováním kontrol XSD validity bylo do všech dotčených průvodců XML exportů přidáno nastavení, zda pokračovat i při výskytu chyb.
 • V nové verzi je po stisknuté klávese F1 při volání nápovědy lépe testována nejen dostupnost internetu, ale i dostupnost konkrétního souboru on-line. Pokud stránka nápovědy není dostupná, program otevře nápovědu lokální.
 • Do záložní kopie firmy jsou nyní nově přibalena i společná data "Poznámkový blok" a "Skripty".
 • Mezi adresáře, které lze z nástrojové lišty na záložce DUEL otevřít pomocí tlačítka "Otevřít složku", byla přidána položka "Zálohy dat". Tím se lze snadno dostat k záložním souborům pro kontrolu nebo zkopírování do dalšího umístění bez nutnosti zjišťování nastavení cest v parametrech.
 • Do seznamu Ctrl + H pro hledání v agendách bylo doplněno několik synonym usnadňující otevření požadovaných evidencí nebo navigačních stránek.
 • Do horního pásu karet (ribbon menu) byly na záložce Hledání doplněny klávesové zkratky jednotlivých voleb pro jejich snadnější aktivaci.
 • Byla doplněna alternativní klávesa pro odskok do číselníku. Místo obvyklé kombinace kláves Ctrl + Num+ lze použít funkční klávesu F7.
 • Funkčnost všech editorů pro volné texty (např. poznámky u záznamů) byla vylepšena o podporu několika dalších klávesových zkratek Ctrl+A, PgUp, PgDown, Shift+PgUp, Shift+PgDown...
 • Ve volbě Nastavení DUELu/ Komponenty/ Dialogová okna byla přidána volba, jejímž zatržením lze zajistit překrytí okna programu poloprůhlednou vrstvou, díky čemuž vystoupí do popředí dialogové okno (operace, průvodce, správce sestav apod.).
 • Bylo opraveno zobrazení datumů v seznamu záznamů, pokud je program používán na nových systémech Windows 8.0 a Windows 8.1, kdy je výchozí zkrácený formát data ve tvaru "D. M. rrrr" za oddělovačem je přidána mezera.
 • Mnoho sestav bylo upraveno tak, že při tisku výstupů, které nemají vyplněné datum tisku, již v záhlaví nevystupuje "nulové datum".
 • Pro atypické stavy nesouladu jazykového nastavení databáze účtované firmy s nastavením SQL serveru bylo vyřešeno zobrazení seznamu členění PS účtů na střediska, výkony a zakázky.
 • V okně správce sestav byla i na záložce "Oblíbené" podpořena klávesa F3, po jejím stisku dojde k přepnutí na hledání v kompletním seznamu dostupných sestav. Zároveň byly pro přepínání mezi záložkami zapracovány nové klávesové zkratky Alt + šipka vlevo a Alt + šipka vpravo.
 • Pro tiskové sestavy nad extrémně velkými daty bylo zrychleno načítání záznamů do dialogových oken, které se v parametrech sestav používají pro výběr (např. výběr firem)
 • Program byl ošetřen proti stavu, kdy přítomnost pracovních souborů v adresáři "Temp" (např. po havárii PC) způsobovala nemožnost jeho spuštění.
 • Hromadné rozesílání sestav e-mailem bylo vylepšeno tak, aby zadané parametry sestavy byly sdíleny pro všechny příjemce a nebylo nutné je potvrzovat pro každý e-mail zvlášť.
 • Ve všech agendách, které pracují s možností "Uzavřít doklad", byl v tabulce umožněn odskok do číselníku i pro uzavřené záznamy (pomocí klávesových zkratek).
 • Do aktualizace programu byl ošetřen stav, kdy za určitých okolností docházelo k pomalému vykreslování nástrojové lišty (ribbon menu).
 • Sestava s opisem zpracovávaných firem (účetních jednotek) byla upravena pro možnost tisku vybraných nebo filtrovaných záznamů.
 • Průvodce pro založení nové firmy byl doplněn o nová pole v souvislosti se změnami v Parametrech firmy. Nově se volí Typ organizace fyzická nebo právnická osoba a název nebo jméno a příjmení s tituly.
 • Do parametrů firmy bylo přidáno textové pole, do kterého si uživatelé mohou zadat hlavičku firmy v podobě, která potom bude vystupovat v tiskových sestavách.
 • Agenda Uživatelé byla doplněna o editory "Oblíbené uživatele" a "Oblíbené u firmy", prostřednictvím kterých lze definovat/upravit oblíbené agendy, sestavy, operace aj. na domovské stránce.
 • Okno Vlastnosti tiskových sestav bylo doplněno o možnost uživatelské definice názvu exportovaného souboru, která může obsahovat libovolný text ve spojení se zvolenými údaji agend. Díky tomu může například příjemce e-mailu s fakturou z názvu přiloženého souboru vidět od koho, pro koho, za co atd. faktura je.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Všechny průvodce uzávěrkami (datová, účetní, majetku...) byly doplněny o dialog, který v případě stisku tlačítka "Storno" informuje, že uzávěrka nebyla dokončena a žádá potvrzení přerušení.
 • Do průvodců pro hromadné přečíslování záznamů v účetním deníku a závazcích a pohledávkách byla zapracována podpora klávesových zkratek pro výběr záznamů F8, Ctrl + A, Ctrl + Shift + A i pro případy, kdy kurzor není v tabulce.
 • Operace pro účtování ZaP do účetního deníku byla rozšířena o možnost plnění data účtování podle data UZP.
 • Do sestav ZaP (skupina Seznam závazků a pohledávek) byl doplněn seznam na šířku s podrobným rozpisem DPH.
 • Sestavy pro kontrolu duplicit v ZaP je nyní možné zpracovat nejen za všechny záznamy, ale i s omezujícími podmínkami.
 • Datum DPH vystupující v sestavách rychlých faktur v ZaP bylo ošetřeny pro případy, kdy není vyplněno (např. při vystavení neplátcem).
 • Export a import elektronických faktur ISDOC byl upraven podle specifikace poslední verze.
 • Do agendy Bankovní výpisy a Pokladna byl přidán filtr "Nespárované položky", který zobrazí ty položky výpisu nebo pokladní doklady, které nemají vyplněno označení uhrazovaného dokladu (Doklad2 zkratka).
 • V agendě bankovní výpisy byl opraven stav, kdy za určitých okolností nefungoval výběr záznamů pomocí klávesy F8.
 • Kumulování více pokladních dokladů do jednoho souhrnného nyní funguje skutečně jen při zaškrtnutém požadavku na kumulaci v průvodci operací účtování. Pokud jsou v pokladně pořízené doklady s číslem 0 a kumulovat se nemá, do dávky jsou zahrnuty samostatně a také bez čísla proto je bude nutné očíslovat manuálně.
 • Pro přípravu návrhů vzájemných zápočtů byla přidána možnost výběru firem podle IČO. Tak lze vybírat i z adres, které jsou z nějakých důvodů v adresáři firem zadané vícekrát (např. různé pobočky jedné firmy).
 • Detail účetního deníku, dávka účetního deníku a také dávka do ZaP byly doplněny o možnost přímé editace detailů týkajících se režimu přenesení daňové povinnosti. Záznamy na záložce RPDP lze kdykoli interaktivně upravit, další krok již bude respektovat změněný stav.
 • Číselník obsahují kódy předmětů plnění pro RPDP byl rozšířen o příznak "Aktivní", pomocí kterého lze omezit seznam nabízených kódů pro skutečné použití.
 • Pro potřeby konverze kódů RPDP při exportu výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a do XML souboru bylo do číselníku kódů předmětů plnění přidáno samostatné pole s kódem. Tak lze uživatelsky podchytit i případně změny v požadavcích GFŘ (doposud pouze programátorsky).
 • Číselník kódů předmětů plnění byl doplněn do kompletní podoby, nyní obsahuje dokonce i plnění, která nejsou na straně portálu pro podání podporována.
 • Do agendy "Pomocná evidence DPH" byly doplněny sestavy pro seznam vět (se součty) a pro tisk interních dokladů.
 • Do agendy Pomocná evidence DPH přibyla možnost členění záznamů na střediska, výkony a zakázky.
 • V podkladech pro přiznání k DPH byla opravena textace řádků 33 a 34.
 • Operace Přepočet v účetních výkazech byla upravena tak, aby standardně reagovala na nastavení příslušných přístupových práv.
 • V agendě Závazky a pohledávky došlo u sestav Stavu nevyrovnaných závazků a pohledávek k řádovému zrychlení jejich zpracování. Doba zpracování se na velkých datech snížila z desítek minut na jednotky vteřin.
 • Do tisku všech účetních výkazů byla na všechny stránky přidána patička s názvem výkazu a číslem strany.
 • V tiskové sestavě Seznam upomínek jedna firma přibylo součtování neuhrazených částek po jednotlivých měnách.
 • Průvodce operací pro import dokladů z aplikace iDoklad byl upraven pro lepší a variabilnější párování adres, dále bylo vylepšeno zpracování "méně standardně" zadaných adres.
 • Při importu faktur vystavených v iDoklad bylo opraveno prohozené načítání daně v druhé snížené sazbě DPH a částky v nulové sazbě.
 • Do upgrade byla výrazně přepracována logika práce se znaménky pro některé méně obvyklé kombinace druhů operací, znaménka částky a směru platby (zejména v souvislosti s dobropisy a průběžnými položkami). Změny se dotkly bankovních výpisů a pokladny (přenos do peněžního deníku), závazků a pohledávek (výpočet zbývající částky k úhradě) a samozřejmě i údržby dat.
 • V režimu daňové evidence byla v agendách Pokladna a Bankovní výpisy zrušena povinnost vyplnění Druhu peněžní operace. Tím je možné se u pořízených dokladů "rozhodnout později". Aby se však předešlo přenosu nekorektních záznamů do peněžního deníku, byla před přenosem zapracována kontrola, která na doklady bez druhu upozorní a dávku přenést nedovolí.
 • V sestavách pokladních deníků v režimu daňové evidence se doklady počátečních stavů nově zobrazují podle znaménka buď ve sloupci příjmy nebo výdaje. Dosud byly napočítávány jen do zůstatků počátečních stavů.
 • Sestavy z větve ZaP ke dni v agendě Závazky a pohledávky v režimu daňové evidence byly v detailových řádcích doplněny o sloupec Zbývá platit.
 • Roční uzávěrka DE byla ošetřena proti stavům, kdy pro generované počáteční stavy vychází nenulové množství cizí měny, nulová hodnota Kč a nulový kurz takový záznam nelze uložit. Vytvořený záznam má nyní kurz 1 a uložení PS již nic nebrání.

KANCELÁŘ

 • Několika změnami prošel také Adresář firem. Bylo zrušeno samostatné pole pro evidenci právní formy, místo něj je evidován příznak, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Dále byla doplněna čtveřice údajů pro zadání jména, příjmení a titulů. Tím pro fyzické osoby odpadají nejasnosti, jak zadat název firmy. Pro právnické osoby vzniká možnost evidovat u nich konkrétního člověka. V souvislosti s touto změnou bylo nutné upravit více než 800 sestav, které nyní "inteligentně" zobrazují název firmy podle typu PO/FO.
 • Do údržby dat byla zapracována sekvence, která v závislosti na typu adresy PO/FO upraví výstup názvy firmy do sestav. Při standardním režimu práce vše funguje automaticky, ale např. po importu dat přímým přístupem do databáze doporučujeme údržbu dat spustit.
 • Mezi tiskové sestavy nad adresářem firem byl přidán telefonní seznam, který k dané firmě obsahuje kontakty na všechny osoby, jež s ní jsou provázány.
 • Načítání firem z ARESu bylo upraveno speciálně s ohledem na firmy s "extrémně" dlouhými názvy.
 • Import adres z rejstříku ARES byl pro firmy, které nemají zadanou žádnou právní formu, upraven tak, aby i jejich název byl dotažen korektně.
 • Mezi formáty homebankingu byla přidána podpora modifikace formátu ABO, kterou používá FIO Banka.
 • Po exportu převodního příkazu pro homebanking (internetbanking) je kompletní cesta včetně jména souboru ukládána do schránky Windows. Při načítání do webového rozhraní nebo klientské aplikace potom není třeba soubor nalistovávat, stačí použít Ctrl + V.
 • Mezi tiskové sestavy převodních příkazů byla zapracována nová, která dlouhé příkazy stránkuje po deseti položkách na jednu stránku.
 • V obou fakturacích (kancelářské i skladové) v obou režimech (účetnictví i daňová evidence) byly v hlavičce prodlouženy editory pro pole "Popis".
 • Z kancelářské fakturace bylo vypuštěno volání kontrol, které někdy při přechodu hlavička položky vyskakovaly duplicitně.
 • V číselníku Položky dokladů bylo upraveno přebírání kódů RPDP do položek fakturace. U nově pořízených záznamů někdy nebyly napoprvé přeneseny.
 • V položkách faktury bylo upraveno volání automatické změny sazby DPH po změně popisu. Nyní se vyvolává pouze v případě, že změněný popis má vazbu na číselník položek.
 • Do sestav kancelářských Objednávek bylo zapracováno dynamické zalamování při dlouhých názvech položek.
 • Číselník Vozidla byl přepracován s ohledem na novou agendu Silniční daň. Do formuláře přibyly nové údaje a naopak datumy pro STK a emise se budou nově evidovat na záložce Plánované akce.
 • Silniční daň byla přepracována do podoby záložkového formuláře, který kopíruje originální tiskopis. Dále byla provedena celá řada drobnějších úprav, které by měly vést k hladšího podání XML souboru.

MZDY

 • Pro možnost elektronického podání tiskopisů pro ČSSZ byla v nastavení Alt+Enter upravena cesta "URL portálu ČSSZ". Nyní odpovídá přímo adrese webového formuláře pro načtení tiskopisu.
 • Pro rychlejší plnění docházky byla v této agendě podpořena klávesová zkratka Ctrl+F2 přebírající hodnotu daného pole z předchozího záznamu.
 • Výklopný seznam zaměstnanců ve formuláři docházky nyní respektuje omezení vstupních filtrů v Personalistice.
 • Defaulty (implicitní hodnoty) při pořízení a kopírování záznamu docházky Ctrl+Shift+N byly vylepšeny celou řadou drobností. V novém záznamu je užitečný např. posun data na následující pracovní den.
 • V agendě Docházka byl přeuspořádán průvodce operace Naplnění, byl upraven průchod formulářem, podpořena klávesová zkratka Ctrl+Enter a vylepšena funkčnost editoru pro zadání času.
 • Do agendy Docházka byl přidán filtr "Od - Do".
 • Mezi pohledy na záznamy docházky byl připravený nový, který odpovídá obvykle používaným "excelovským" evidencím docházky.
 • Dosavadní informace o standardní délce přestávky evidovaná v Personalistice byla rozšířena o časy, kdy přestávka obvykle začíná a končí. Tyto časy jsou potom přebírány při pořizování záznamů do evidence docházky.
 • Pro automatické naplňování docházky byly podpořeny i směny a přestávky, kdy začátek je v jednom dni a konec v druhém.
 • Ze sestavy, která zobrazovala kontrolu docházky proti nastavení v Personalistice, byly vypuštěny řádky záznamů, které jsou v pořádku nyní výstup obsahuje pouze rozdíly (chyby).
 • Do tiskových sestav mzdových listů v byl doplněn údaj Doplatek na daňovém bonusu.
 • V rámci výpočtu zákonného pojištění zaměstnanců byla opravena chyba, kdy u zaměstnanců na rodičovské dovolené byly do vyměřovacího základu započítávány všechny mzdy. Zároveň byla pro DPP zpřesněno porovnávání dosažení rozhodného příjmu, nyní se posuzují příjmy vyšší než 10.000 (dříve včetně).
 • V Měsíčních mzdách bylo vylepšeno chování programu při pořizování mzdy už po ukončení pracovního poměru.
 • Operace "Naplnit PP", která je při uzávěrce mezd k dispozici v rámci přenosu mezd do ZaP, byla upravena tak, že nyní vytvoří tolik převodních příkazů, kolik je v dávce různých dat splatnosti. Rozdělení respektuje i splatnosti, které jsou v dávce ručně upravené.
 • Do agendy ELDP přibyla možnost doplnit k jednotlivým záznamům Poznámky, Dokumenty a Média.
 • Bylo opraveno chování horizontálního posuvníku mezi formulářem měsíčních mezd a seznamem mezd, kdy docházelo na nižších rozlišení obrazovky k jeho ztrátě.
 • Zhruba stovka sestav, které vystupují v agendě "Měsíční mzdy", byla přepojena z nastavení práv k agendě "Příprava mezd" na "Měsíční mzdy".
 • Žádost o měsíční bonus byla kompletně přepracována podle vzoru žádosti o roční bonus.
 • Sestavy Přehled daní a Přehled daní po měsících byly upraveny pro správné členění přeplatku na dani doplatku na daňovém bonusu.
 • Při osobním bankrotu musí zaměstnanci dokládat soudům své příjmy za posledních 6 měsíců. Pro tyto potřeby byla vytvořena speciální sestava "Potvrzení o příjmech pro soud (osobní bankrot)".
 • Mezi tiskové sestavy Personalistiky byl doplněn i tzv. "Osobní dotazník" obsahující osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním.
 • Oba výstupy Přílohy k žádosti (sestava i XML) byly upraveny i pro případy, kdy zaměstnanec ještě nemá žádnou mzdu a ihned onemocní.
 • Při exportu Přílohy k žádosti do  XML byla lépe ošetřena práce s příznakem "Převedena na jinou práci".
 • Pro export Oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ do formátu PDF byl doplněn výstup druhu činnosti.
 • V tiskových sestavách výplatních pásek údaj zbývající dovolená počítá pro lepší přehlednost i s proplacenou dovolenou, nikoli jen se skutečně čerpanou.
 • Tisková sestava Odpracovaná doba akceptuje pro hodinové tarify nastavení volby Náhrada za svátek a hodiny svátku v pracovní den nezahrnuje do výpočtu.Po dokončení operace Naplnění v agendě Vyúčtování daně je nyní program automaticky nastaven na poslední vložený záznam.
 • Byla aktualizován tiskopis Informace o nástupu zaměstnání – vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy.
 • Při přenosu mezd do Závazků a pohledávek a do deníků se od odvodu na Správu sociálního zabezpečení odečítá suma vyplacených daňových bonusů.
 • Exporty a přenosové operace vycházející z agendy Vyúčtování daně byly doplněné o kontroly, které hlídají, zda bylo vyúčtování provedeno všem zaměstnancům, kterým být provedeno mělo.
 • Pro případy, kdy export výpočtu zálohové daně do PDF nebo XML probíhá pouze za část období, byl opraven vystupující počet zaměstnanců.
 • Při přípravě statistiky byl pro výkaz mezd pro všechny varianty mateřské a rodičovské dovolené zpřesněn výpočet odpracované doby. Zároveň byla pro výkaz zpravodajské jednotky sladěna hodnota HRMZDYQ s požadavky ČSÚ.
 • O další záznamy byl doplněn číselník Rodinné vztahy, který nyní pokrývá všechny možné stavy pro stanovení nároku na maximální počet dnů OČR.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Ve všech skladových agendách byla zapracována podpora hmotnostních čárových kódů tyto kódy začínají dvojčíslím 27, 28 nebo 29 a celkem obsahují 13 číslic včetně.
 • Přestože tabulka rozpracovaných dokladů velmi účinně předchází vzniku duplicit, pro jistotu byla prakticky do všech skladových agend zapracována kontrola E202 "Záznam se stejným označením dokladu již existuje".
 • Podobně jako ve fakturaci, byla i pro evidenci pošty a knihu jízd zapracována kontrola E202 pro zabránění uložení dokladu s již existujícím označením.
 • V některých variantách podrobných faktur se nezobrazovaly slevy, nyní byly doplněny.
 • Pro faktury, které jsou v cizích měnách a byly vystavené před rokem 2013, byl pro účtování do deníku upraven přenos celkové částky v cizí měně.
 • Podobně jako ve skladové fakturaci, i do agendy "Skladové operace" byla přidána kompletní podpora práce s hmotností jak na úrovni položek, tak celkový součet do hlavičky.
 • V operaci Naplnění ve Skladové fakturaci přibyl k nabízeným dodacím listům přehled jejich položek, což vede k přehlednějšímu výběru záznamů pro přenos do faktury.
 • V rámci přenosu nabídek do vystavených objednávek bylo upraveno barvení kopírovaných položek zeleně jsou nyní vykresleny dostupné položky, oranžově ty, které jsou dostupné částečně, a červeně položky nedostupné
 • Tiskové sestavy přijatých a vystavených objednávek, konkrétně výpisy objednaných (nevyřízených) položek, byly upraveny pro možnost tisku za vybrané a filtrované záznamy.
 • Mezi tiskové sestavy položek na skladě opisující aktuální stav byla přidána varianta s dodavatelem.
 • Sestavy pro kontrolu prodejů do mínusu (v agendách "Položky na skladě" a "Skladové pohyby") byly vylepšeny o možnost zpracování pouze vybraných nebo filtrovaných položek.
 • Do agendy Skladové pohyby byla přidána nová tisková sestava TOP odběratelů (respektuje vybrané popř. filtrované záznamy). Zároveň přibyla sestava, která zobrazuje nejlepší odběratele jednotlivých položek volitelně podle množství nebo podle obratu.
 • Abychom omezili nedorozumění v terminologii, byl "Seznam pokladen" přejmenována na "Seznam kas". V podobném duchu potom byly změněny i další popisky, takže slovo "Pokladna" je nyní rezervováno pouze pro agendu pokladních dokladů v účetnictví.
 • V agendě Seznam kas (dříve Seznam pokladen) byly doplňující texty vytaženy na samostatné záložky Text nad a Teext pod. Nejsou již součástí záložky Poznámka.
 • Pro ergonomičtější práci s kasou bylo provedeno několik změn v rozložení komponent na obrazovce. Simulovaný displej byl přemístěn doleva a zadávací políčka pod něj. Tím bylo získáno více prostoru pro vyklápěcí seznam položek. Namarkované položky účtenky jsou umístěné také vlevo a řadí se tak, že poslední položky jsou nahoře. Po kliknutí levého tlačítka myši na záhlaví lze nastavit, které údaje se v seznamu mají zobrazovat. Pro celou levou strany pracovní plochy lze upravit její šířku, rozložení jednotlivých komponent se přitom odpovídajícím způsobem samo upraví.
 • Pro pohodlnější ovládání byla upravena také funkce "Úprava položky". Po dvojkliku na řádek účtenky (nebo po výběru položky k úpravě) se zobrazí dialog, který u namarkované položky umožňuje změnit prakticky všechny její údaje (množství, cenu, slevy, SVZ...). Možnost editace je však samozřejmě plně řízena právy uživatele a nastavením kasy.
 • Velkou novinkou, která podstatným způsobem rozšiřuje možnosti modulu pro maloobchodní prodej, je možnost konfigurace záložek s tzv. "oblíbenými" položkami. Ty mohou obsahovat nejen často prodávané nebo jinak preferované skladové položky, ale i operace, tiskové sestavy, další agendy DUELu, dokumenty, příkazy OS a další... Každou záložku a každé tlačítko lze opatřit vlastním textem a obarvit, tlačítka je dokonce možné doplnit i o obrázky. Kompletní správa oblíbených záložek i položek se provádí v seznamu kas, kde se také nastavuje, která záložka má být po startu kasy výchozí. Každá kasa má vlastní konfiguraci. Pro použití operací na Oblíbených záložkách na Kase jsou pro dotykové ovládání připraveny velké obrázky ikon, které korespondují z nabídkou operací v pásu karet v agendě Kasa, který se díky tomu může skrýt a uvolnit místo pracovní ploše programu.
 • Agenda Kasa byla doplněna o možnost zobrazení kategorií položek, prostřednictvím kterých lze "filtrovat" položky na skladě určené k prodeji. Klávesová zkratka na zobrazení stromu kategorií položek je Alt+K.
 • Pro rychlejší přepínání mezi rozpracovanými účtenkami a lepší orientaci v nich byla do pravé části kasy přidána samostatná záložka. Po kliknutí na zvolenou účtenku jsou v levé části ihned zobrazeny odpovídající položky. Filtrování neuzavřených účtenek se aktivuje klávesou F4.
 • Jednou z největších novinek modulu pro maloobchodní prodej, je možnost kombinovaných plateb účtenek (např. částečně hotově, částečně kartou a zbytek na úvěr) a to dokonce i v různých měnách (např. částečně v EUR, částečně v USD a zbytek v Kč). Podpořeny jsou různé varianty hotovostních i bezhotovostních způsobů úhrady, platby stravenkami nebo různými body. Celý systém se opírá o nový číselník způsobů plateb, kde také probíhá nastavení chování (jak pracovat s přeplatky a nedoplatky) a dalších parametrů (měna, nejmenší nominály, zaokrouhlení atp.). Jednotlivé kasy (pokladní místa) pak mohou mít přiřazené různé povolené způsoby plateb, nastavit lze také pořadí, v jakém se mají způsoby plateb nabízet. Každá účtenka má detailně evidováno, jakými způsoby a částkami byla zaplacena. V souvislosti s podporou různých způsobů plateb také došlo ke kompletnímu přepracování ovládacích prvků "Hotově" a "Bezhotovostně". Nyní se v nástrojové liště a nově také vlevo dole pod účtenkou dynamicky zobrazují první dvě povolené varianty.
 • Vzhledem ke změnám ve způsobech a evidenci plateb bylo nutné také kompletně přepracovat přenosy plateb do účetnictví hotovostní úhrady přímo do ÚD, bezhotovostní také do ZaP. Jednoduché platby dopadají stejně jako dříve, pro kombinované platby je nově generován "virtuální" předpis, ke kterému se přes účet 395 párují jeho platby nebo předpisy pohledávek.
 • V agendě Kasa byla přidána funkce/operace Množstvípro "překlopení" hodnoty z editoru pro identifikaci položky do editoru pro množství. Následně vrátí kurzor zpět do editoru pro zadání položky, a to i bez ohledu na povolenou změnu množství.
 • Podobně byla přidána funkce/operace "Přidat k poslední", která umožňuje přidat (přičíst) množství pro posledně zadanou položku na účtenku, které je zadáno v editačním poli Položka účtenky.
 • V agendě Kasa, v dialogovém okně s výběrem odberatele (operace Odběratel) bylo doplněno vyhledávání i dle primární e-mailové adresy.
 • Do operace pro změnu skladu byla zapracována podpora tzv. vstupních filtrů. Tím je zajištěno, že se obsluha nemůže přepnout do skladu, který nemá povolen.
 • V souvislosti s možností kombinovaných plateb byla pro částečně uhrazené účtenky do informačního záhlaví agendy Kasa přidána informace o částce, která ještě zbývá platit.
 • V levém dolním rohu agendy Kasa (pod položkami účtenky) byla dopněna sekce, ve které se nabízejí operace pro ukončení prodeje.
 • Pro zvýšení rychlosti odezvy programu bylo změněno výchozí nastavení počtu položek zobrazovaných na kase a v dialozích z neomezeného na 300.
 • Na maloobchodní kase byl podpořen prodej tzv. "neskladových" položek, tj. položek, které mají v číselníku druhů nastaveno, že negenerují pohyby (např. služby).
 • Mezi operace kasy byla přidána samostatná možnost pro otevření pokladní zásuvky.
 • V rámci operace Odběratel (v agendě Kasa) je aplikován vstupní filtr přihlášeného uživatele pro agendu Adresář firem.
 • Bylo odstraněno dodatečné hlášení o nevložení položky na účenku v případě, kdy se při jejím prodeji (přidáním na účtenku) vyskytla nesrovnalost a obsluha negovala dotaz, zda položku na účtenku vložit.
 • Volání tiskových sestav bylo rozšířeno o předávání identifikace aktuálně přepnuté kasy. Tím je možné tisknout např. stav hotovosti bez nutnosti upřesňování dalších parametrů.
 • U tiskových sestav "Účtenka na šířku" a "Účtenka na šířku jehličkový tisk" bylo upraveno zarovnání na střed u textu nad položkami účtenky.
 • Komunikace s e-shopy "Webový servis" byla pro každou položku doplněna o informaci o množství dostupném na jiných skladech, než který je s e-shopem svázaný.

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení