Nová verze mzdového programu PAMICA 2015 rel. 10900

26. Březen 2015 - 12:15 — admin

Byla vydána nová verze programu na mzdy a personalistiku PAMICA 2015, rel. leden 10900.

 

Mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2015 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Výše redukčních hranic průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy pro rok 2015 jsou:

  • http://www.stormware.cz/image/page/li_bg.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 10px; background-repeat: no-repeat;">první redukční hranice náhrady mzdy – 155,40 Kč,
  • http://www.stormware.cz/image/page/li_bg.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 10px; background-repeat: no-repeat;">druhá redukční hranice náhrady mzdy – 232,93 Kč,
  • http://www.stormware.cz/image/page/li_bg.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 10px; background-repeat: no-repeat;">třetí redukční hranice náhrady mzdy – 465,85 Kč.

 

NovinkaOd nového roku se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení, a to na částku 1 277 328 Kč. Pro účely výpočtu pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako 4násobek průměrné mzdy a pro rok 2015 činí 106 444 Kč.

NovinkaZa rok 2014 můžete provést výpočet ročního zúčtování daně i zaměstnanci, kterému byly v průběhu roku zálohy na daň zvýšeny o solidární zvýšení daně. Tento výpočet můžete provést ale pouze v případě, že celoroční příjmy zaměstnance nepřesáhly roční limit pro výpočet solidárního zvýšení daně a zároveň nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu.

NovinkaZákladní sazba minimální mzdy je od 1. ledna 2015 o něco vyšší. Z původních 8 500 Kč byla nařízením vlády č. 204/2014 Sb. zvýšena na částku 9 200 Kč.

NovinkaOd 1. ledna 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované děti.

Poplatník má od roku 2015 nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti v diferencované výši. Rozhodující je počet vyživovaných dětí, které s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti. Částky daňových zvýhodnění jsou nově stanoveny takto: 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Měsíční výše těchto daňových zvýhodnění pak činí 1 117 Kč na jedno dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a každé další dítě.

Pro uplatnění konkrétní částky daňového zvýhodnění není rozhodující věk vyživovaných dětí, ale záleží zcela na uvážení zaměstnance, v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě částky daňového zvýhodnění uplatní. Z tohoto důvodu je nutné, abyste v programu PAMICA nastavili u zaměstnanců daňová zvýhodnění pro rok 2015 ručně.

PAMICA: Zaměstnancům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, nastavte pro rok 2015 příslušné typy na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika ručně.

 

NovinkaPři výpočtu ročního zúčtování daně z příjmů můžete uplatnit novou slevu na dani za umístění dítěte, a to už v zúčtování za rok 2014.

PAMICA: Pro uplatnění slevy za umístění dítěte již pro rok 2014 zadejte do pole Částka výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v příslušném zařízení péče.

Jak?Pokud budete slevu za umístění dítěte uplatňovat za více dětí, zadejte na záložku Daně a pojistné typ sleva – za umístění dítěte pro každé dítě na samostatný řádek. Do pole Text můžete uvést jméno dítěte.

NovinkaZaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26 si dosud mohli volit mezi dvěma sazbami sociálního pojistného - základní sazbou ve výši 25 % a zvýšeným pojistným ve výši 26 %. Od roku 2015 se však tato možnost ruší.

NovinkaOdvod zdravotního pojištění za dobu neplaceného volna nebo neomluvené absence se díky novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ruší. Avšak i nadále platí, že v jednotlivých měsících musí být dodržen odvod zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců, na které se tato povinnost vztahuje.

Jak?Ve složkách nepřítomnosti pro zadání neplaceného volna nebo neomluvené nepřítomnosti bude nově v poli Doplatek zdravotního pojištění automaticky přednastavena možnost Neplatit.

PAMICA: Odvod zdravotního pojištění za dobu neplaceného volna nebo neomluvené absence se nyní ruší, ve složkách nepřítomnosti bude proto nově v poli Doplatek zdravotního pojištění automaticky přednastavena možnost Neplatit.

NovinkaDoposud se pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění z dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti posuzovaly příjmy zaměstnance za každou dohodu zvlášť. Nově však vzniká povinnost odvádět zdravotní pojištění i v případě, že úhrn příjmů zaměstnance plynoucích z více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele převýší v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, resp. úhrn příjmů plynoucích z více dohod o pracovní činnosti dosáhne alespoň 2 500 Kč.

NovinkaPřispíváte svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění? Od roku 2015 dochází ke zpřísnění podmínek pro osvobození těchto příspěvků od daně včetně odvodů pojistného.

Aby příspěvek od zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance byl i v roce 2015 až do výše 30 000 Kč za rok osvobozen, musí mít zaměstnanec uzavřenu takovou pojistnou smlouvu, u které není podle smluvních podmínek umožněno provádět průběžné výběry. Pojišťovny mají na úpravu již uzavřených smluv čas až do konce března 2015, od tohoto data však musí smlouvy splňovat již nové podmínky zákona o daních z příjmů. Při jejich nedodržení bude příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění podléhat zdanění včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Jak?Pokud přispíváte zaměstnanci na jeho soukromé životní pojištění, které nesplňuje podmínky pro osvobození stanovené zákonem o daních z příjmů, zatrhněte v agendě Personalistika na záložcePojištění u životního pojištění pole Bez nároku na osvobození. O příspěvky zaměstnavatele bude následně ve vystavených mzdách navýšen základ sociálního, resp. zdravotního pojištění a současně i základ daně z příjmů.

PAMICA: Od Nového roku se zpřísnily podmínky pro osvobození příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců, při jejich nedodržení zatrhněte v agendě Personalistika na záložce Pojištění&nbspu životního pojištění pole Bez nároku na osvobození.

NovinkaNařízením vlády č. 327/2014 Sb. se od roku 2015 snižuje částka normativních nákladů na bydlení na 5 767 Kč.

Na základě této změny dochází ke snížení základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, na částku 6 118 Kč a ke snížení částky na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, na částku 1 529,50 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 177 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Pracovní poměry

NovinkaŘešíte vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) z důvodu převodu zaměstnance k jinému zaměstnavateli? PAMICA vám to nyní o dost usnadní. Tento formulář v programu můžete nyní vytisknout a také elektronicky odeslat s typem Převod.

Typ Převod budete v programu PAMICA používat přece jen v méně častých situacích. Například pokud dojde k převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli z důvodu zániku zaměstnavatele a vzniku nového subjektu, sloučení subjektů, odkoupení nebo převzetí subjektu, původní zaměstnavatel zaměstnance neodhlašuje, ale zašle na ČSSZ pouze oznámení o převodu zaměstnanců.

PAMICA: Do pole Nový VS v agendě Globální nastavení/Instituce vyplňte variabilní symbol zaměstnavatele, u kterého bude zaměstnanec zaměstnán po převodu.

NovinkaZaměstnáváte cizince, kteří jsou občany některé ze zemí EU? Pak určitě oceníte dvě nové tiskové sestavy, které si pro vás PAMICA připravila.

Pokud zaměstnáváte cizince, jste povinni tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému Úřadu práce. Při nástupu cizince do zaměstnání se používá formulář Informace o nástupu zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy, pro oznámení ukončení zaměstnání pak zase formulář Informace o ukončení zaměstnání, o ukončení vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy.

PAMICA: Do programu PAMICA jsme nově přidali dvě tiskové sestavy, které využijete v případě informování příslušného Úřadu práce o zaměstnání cizinců.

Aktualizace tiskopisů

NovinkaV programu PAMICA se aktualizovaly formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 19
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 21
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona vzor č. 12
Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor č. 16
Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění vzor č. 11
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2014 vzor č. 14
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vzor č. 17
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vzor č. 13
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 9
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24

NovinkaDo programu PAMICA se zařadily i aktuální tiskopisy pro Český statistický úřad.

Mezi formuláře upravené podle aktuálních vzorů tiskopisů ČSÚ patří:

Měsíční dotazníky Prům 1-12, Stav 1-12
Čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3-04 a) a b)

NovinkaDalší tiskopis, které se v programu PAMICA aktualizovaly, je Oznámení za rok 2014. V této tiskové sestavě se na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. 12. 2014 změnila původní částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 na částku 62 947,50 Kč.

Ostatní

NovinkaNově můžete vepsat do příkazu k úhradě upřesňující zprávu, která se následně zobrazí příjemci dané platby.

Jak?Pole Zpráva pro příjemce najdete na záložce Položky příkazu v agendě Příkazy k úhradě. Text, který zde zapíšete, vstoupí do elektronického bankovnictví, a to konkrétně do formátu KB Best, KB Data, ČS a ČSOB – formát ABO a Multicash.

PAMICA: Zpráva, kterou uvedete do pole Zpráva pro příjemce na záložce Položky příkazu v agendě Příkazy k úhradě, se následně zobrazí příjemci dané platby.

NovinkaVyužíváte pro platební styk se svou bankou způsob elektronické komunikace? Pak vás jistě potěší nová služba programu PAMICA, mBussiness Konto pro elektronický platební styk s bankou mBank.

Jak?Nastavit si tuto službu můžete v agendě Nastavení/Homebanking.

NovinkaOdesílat elektronická podání přímo do schránek úřadů můžete již od zářijové verze programu PAMICA. Nově však máte možnost prostřednictvím datové schránky poslat i PDF či jiné soubory.

Jak?PDF dokumenty vytvořené programem PAMICA jednoduše odešlete prostřednictvím poveluOdeslat PDF přes datovou schránku. Ten najdete v dialogovém okně Tisk, a to v nabídce u tlačítkaPDF.

PAMICA: Odeslat PDF do datových schránek úřadů můžete přímo z programu PAMICA, a to prostřednictvím povelu Odeslat PDF přes datovou schránku.

NovinkaPři importu docházky můžete nově importovat také složky mzdy J01 až J04, u složky nepřítomnosti V06 Překážky ze strany zaměstnavatele pak i procentní sazbu náhrady.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení