Aktualizace DUEL Ježek 11.1.1

26. Březen 2015 - 12:08 — admin

Byla vydána aktualizace účetního programu DUEL Ježek verze 11.1.1 ze dne 18.3.2015. Instalaci můžete provést pomocí funkce Aktualizace DUELu přímo z programu DUEL.

DUEL 11.1.1 obsahuje tyto změny:

 

Obecné a globální

 • Pro tisky "Opis vět v seznamu" ze základních tabulek i z needitovatelných pohledů (tzv. SQL-gridů) byly sjednoceny klávesové zkratky (Ctrl+F6), položky v kontextových menu (na pravé tlačítko myši) a nápovědné texty.
 • Pro rychlé zapnutí nebo skrytí událostí DUELu byla zapracována klávesová zkratka Ctrl+F12.
 • Ve všech agendách, které mají vazby do účetního deníku, byly upraveny a sjednoceny pohledy na zaúčtované doklady (volba "Účetní deník" s účty pouze hlavní souvztažnosti) a pohledy na kompletní účtování (volba "Rozúčtování"). Oba pohledy jsou vždy ve variantách "Předpisy a platby", "Předpisy" a "Platby".
 • Při odesílání sestav emailem ve formátu PDF byl ošetřen stav, kdy předmět zprávy obsahoval nekorektní znaky, čím bylo znemožněno na straně příjemce emailu zobrazit přílohu s touto sestavou. Dále bylo pro snazší identifikaci do předmětu doplněno číslo dokladu a existuje-li, tak také partnerské označení (např. poptávky nebo objednávky).
 • Hromadné rozesílání sestav e-mailem bylo vylepšeno tak, aby zadané parametry sestavy byly sdíleny pro všechny příjemce a nebylo nutné je potvrzovat pro každý e-mail zvlášť.
 • Zařazení oblíbených sestav na domovskou obrazovku nyní respektuje režim účetnictví a daňové evidence, navíc je lépe ošetřeno odkazování při více oblíbených sestavách.
 • Hromadné tisky byly ošetřeny proti pokusům o spouštění, když není otevřená žádná firma.
 • Pokud název firmy obsahuje znak "&", bylo odstraněno jeho zdvojení při zobrazení na domovské obrazovce.
 • Pro nastavený vzhled "Modrý" byla pro lepší čitelnost písma ve vybraném řádku tabulky změněna červená barva na oranžovou.
 • Např. pro změny rozlišení nebo pro přepínání mezi více monitory byl ošetřen stav, kdy se ovládací prvky průvodce (díky zapamatování předchozího umístění) dostávají mimo aktuální obrazovku. Nyní je v takových případech průvodce zobrazen v základních rozměrech a centrovaný.
 • Pro spuštění DUELu v bezpečném režimu, kdy nejsou nahrána uživatelská nastavení, není nutné použít kombinaci kláves Cltr+Shift, ale stačí použít přepínače "- safe", který se zadá za cestu "C:Program Files (x86)Ježek softwareDUEL" - safe.
 • Pro potřeby rozlišit aktualizace důležité od méně podstatných bylo upraveno testování dostupnosti nových verzí na internetu - od nynějška nebudou nabízeny ty, které se liší pouze posledním pětičíslím označující tzv. "revize". To umožní publikovat i malé změny s vlastním číslem a přitom neobtěžovat např. uživatele pracující ve velkých sítích. V případě důležité aktualizace dochází ke změně třetího čísla a tento update bude nabízen všem.
 • Do záhlaví okna programu se vrátilo označení aktuální verze.
 • Pro naše vývojáře byla zapracována možnost tvorby individuálních sestav, které nebude možno upravit a budou přidělené jednomu uživateli.
 • Zhruba ve 120 sestavách (zejména těch, které jsou odesílány dalším osobám) byl změněn popisek z "IČ" na "IČO".

Účetnictví a finance

 • Do všech agend, které obsahují Datum DPH, byl zapracován filtr na jeho období od - do.
 • Mezi sestavy deníků a pokladny bylo do programu v režimu účetnictví a daňové evidence doplněno několik tzv. inventur. V těchto sestavách je na závěr připojena tabulka - výčet nominálů, která umožňuje vypsat počet bankovek a mincí a celou hotovost sečte.
 • Sestavy záznamní povinnosti za vybrané skupiny DPH byly ošetřeny proti přetečení rozsahu parametrů při extrémně velkých číslech dokladů.
 • Sestava pro kontrolu souladu tabulky DPH a položkového rozpisu na záložce RPDP byla vylepšena tak, že nyní dokáže zpracovat i případná kombinovaná plnění (standardní a režim přenesení) na jednom dokladu.
 • Import bankovních výpisů České spořitelny ve formátu ABO byl ošetřen pro případy, kdy pořadí položek BV obsahuje i nenumerické znaky.
 • Všechny sestavy v agendě Výkazy byly upraveny pro "nestandardní" návratové hodnoty logických datových typů serveru MS SQL 2000.
 • Pro Výkaz zisku a ztráty bylo opraveno zobrazování nulových řádků při nenulové historii, která zůstávala chybně skrytá v případě, že aktuální období bylo bez obratů.
 • Předpočty v pohledu "Použité sloupce" v přehledu firmy byly upraveny pro práci se znaménkem dle povahy sloupce. Nyní lze snadněji spočítat vliv na základ daně apod.
 • Sestava "Kniha faktur s úhradami", která byla původně určena pro režim účetnictví, byla v režimu daňové evidence potlačena. Namísto ní byla zapracována odpovídající nová.
 • Mezi sestavy pokladních dokladů a bankovních výpisů v režimu daňové evidence bylo doplněno několik nových výstupů zobrazujících zároveň stavy jak v měně dokladu, tak při cizích měnách přepočty na koruny.
 • Uložení parametrů pro Výkaz o majetku a závazcích bylo přesunuto tak, aby se pro uživatele pamatovaly vždy pouze v rámci jedné firmy.

Kancelář

 • Do nové verze bylo významně vylepšeno vyhledávání nových nebo aktualizace stávajících adres z rejstříku ARES. Bylo umožněno vyhledávání dle názvů včetně znaků s diakritikou a zapracováno rozpoznávání nestandardně uložených informací. Aktualizované hodnoty jsou nyní lépe viditelné. Zároveň bylo doplněno vyhledávání registrovaných bankovních účtů a jejich případné doplňování k příslušné firmě.
 • Informace obsažené v QR kódu platby na fakturách byly doplněny o zkratku měny - platební aplikace některých bank jej nemohly načíst.
 • Byl opraven export DPFO do XML, který v příslušném elementu solidární zvýšení daně namísto přičtení odečítal.
 • V agendě "Silniční daň" byla provedena celá řada drobnějších úprav, které by měly vést k hladšího podání XML souboru.

Mzdy

 • Filtr v Personalistice "V poměru od-do" byl přepracován na variantu, kdy datumy jsou zadávány jako proměnné.
 • Rozdělení důvodů ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance bylo promítnuto i do odpovídajících sestav a do potvrzení pro podporu v nezaměstnanosti.
 • V průvodci operací "Naplnění" pro měsíční mzdy bylo pro klávesu Enter upraveno pořadí průchodu přes ovládací prvky formuláře.
 • Část okna průvodce exportem přehledů o platbě pojistného pro ZP byla rozšířena pro viditelnost většího počtu pojišťoven bez nutnosti seznamem rolovat.
 • Export přehledu PVPOJ do formátu XML byl upraven tak, aby lépe procházel kontrolami na straně portálu ČSSZ e-Podání, např. nevyplněné údaje nejsou vůbec ukládány.
 • Do agendy docházka byla doplněna nová sestava "Měsíční pracovní výkaz zaměstnance", která je připravena k odsouhlasení zaměstnancem i vedoucím a kterou využijí např. mzdové účetní.
 • Byly opraveny sestavy tiskopisů Příloha k žádosti o, které nyní korektně pracují i s novými typy nepřítomností pro neplacená volna.
 • V sestavě "Přehled exekučních srážek" byl opraven duplicitní výstup srážek při souběhu více pracovních poměrů.
 • Do sestav mzdových listů bylo doplněno skupinování dětí dle rodného čísla. Tím jsou odstraněny duplicity vznikající např. při změně stavu ZTP nebo při změnách v zatřídění do jednotlivých pásem daňového zvýhodnění.
 • Byl upraven export ELDP v případě, že v názvu zpracovávané firmy byly chybně uvedené pravostranné mezery.
 • Do agendy ELDP přibyla možnost doplnit k jednotlivým záznamům Dokumenty a Média.
 • Byla odstraněna nešikovnost některých průvodců, kdy při zaškrtnutí "Příště nezobrazovat" na první stránce program přeskočil až na poslední.
 • Do agendy "Vyúčtování daně" byl přidán filtr pro zobrazení pouze aktuálních záznamů (dle mzdového období).
 • Pro vyúčtování daně byl upraven výpočet počtu zaměstnanců dle příslušných pokynů.
 • Pro tvorbu PDF a XML výstupů z agendy "Vyúčtování daně" byl umožněn export podepisující osoby nejen pro právnické osoby.
 • Do procesu exportu vyúčtování zálohové daně a exportu přílohy č. 2 byla zapracována kontrola na cizince, kteří nemají vyplněné datum narození (povinný údaj, při nevyplnění nelze konvertovat).
 • Do nové verze byl přidán export žádosti o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu do XML souboru.
 • V agendě Vyúčtování daně byla doplněna vazba ukazující seznam mezd, ve kterých došlo k vrácení přeplatku na dani a doplatku na daňovém bonusu. Zároveň byla vazba do personalistiky rozšířena o cizí DIČ a cizí rodné číslo.
 • Při exportu XML pro vyúčtování zálohové daně již nejsou ukládány údaje, které v případě nulových hodnot vedou na portále k chybovým hlášením.

Sklady, maloobchod a e-shopy

 • Podobně, jako byl již dříve připraven tisk štítků s čárovými kódy v položkách na skladě, byly i do katalogu položek přidány podobné sestavy. Zde samozřejmě bez cen, které jsou závislé na příslušném skladě.
 • Drobnou úpravou prošly sestavy Neprodejné položky (agenda Položky na skladě). Nyní je u některých sestav možné v parametrech sestavy zadat sledované období nebo si vybrat druhy pohybů.
 • Do agendy Skladové pohyby byly připraveny nové tiskové sestavy, které sčítají nákupy a prodeje podle položek, dodavatelů nebo skladových oddělení.
 • Sestavy "Inventury - jen nenulové" byly rozšířeny o zohlednění položek, které mají sice nulové množství, ale nenulové ocenění.
 • Účtování faktur z příjemek bylo učiněno nezávislým na nastavení dokladové řady příjemky, nyní je ovlivněno pouze dokladovou řadou přijatých faktur.
 • Pro odesílání vystavených objednávek e-mailem bylo zapracováno automatické doplňování čísla dokladu do předmětu zprávy.
 • V agendě "Kasa" byl odstraněn bílý rámeček kolem částky k úhradě.
 • Na kase bylo odstraněno mizení záložek pro zadávání volných textů po návratu z operace "Detail položky".
 • Změna pokladny na již uložené účtence dříve znovu načítala implicitní text. Nyní je původní text při opravě zachován, nový se načítá pouze v režimu pořízení.

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení