Aktualizace TAX 2015 rel. 6109

26. Březen 2015 - 11:58 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2015 rel. 6109.

Aktualizace přináší tyto změny:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Byla aktualizována Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání, MFin 5549 – vzor č. 2.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 2 včetně Přílohy č. 1 typ N, Přílohy č. 1 typ J a Přílohy č. 2 (k určení směrné hodnoty pozemku).  

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pokud jsou v sekci § 6 Zaměstnání uvedeny příjmy, ze kterých byla sražena srážková daň dle § 36 odst. 7, 8 zákona, tak se již automaticky nevyplňuje počet listů u přílohy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. 
 • Je-li v sekci Poplatník zvolen kód typu přiznání G, je umožněno zadat do pole Datum (kdy skutečnost nastala) období bezprostředně následujícího či vyššího, než za které je přiznání podáváno.
 • Při elektronickém odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení se již správně uvádí hodnoty v generovaném XML souboru v případě, kdy je kombinace hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti, resp. byla vykonávána pouze vedlejší samostatná výdělečná činnost. 
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 je nyní možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), resp. pomocí datové schránky.
 • Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl doplněn na tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014 údaj o bankovním účtu pro vrácení přeplatku na pojistném.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2015 je možné vystavit a elektronicky odeslat. V programu je k dispozici i nový tiskopis  MFin 5404 – vzor č. 26, včetně aktualizovaných příloh a pokynů.

 Registrace

 • Pro rok 2015 byl zapracován nový tiskopis Oznámení o změně registračních údajů,  MFin 5111 - vzor č. 3. Tiskopis je možné podat elektronicky na Daňový portál finanční správy.
 • Byl aktualizován tiskopis Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 6. Uvedený tiskopis je možné elektronicky odeslat na Daňový portál finanční správy (EPO), resp. elektronicky podat prostřednictvím datové schránky.

 Ostatní

 • Program TAX ve variantě Standard nově podporuje vystavení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přehledu o peněžních tocích a Přílohy k účetní závěrce. Výkazy je možné přiložit k Přiznání k dani z příjmů právnických, resp. fyzických osob a společně elektronicky odeslat. 
 • V programu TAX je možné vystavit Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přílohu k účetní závěrce za rok 2015. 
 • Byl opraven výpočet na řádku 91 (Zbývá doplatit) u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě, kdy je daň na řádku 74 menší nebo rovna 200 Kč a zároveň byly dosaženy příjmy dle § 6, ze kterých byla odvedena záloha na daň (ř. 84) nebo daň dle zvláštní sazby (ř. 87a, 87b). Nově se v tomto případě při výpočtu hodnoty na řádku 91 zohledňuje hodnota daně na řádku 74, přestože je menší nebo rovna 200 Kč.

Datová schránka

 • Nově je možné v programu TAX nastavit datovou schránku pro jednotlivé poplatníky. Agenda Nastavení programu/Datová schránka (poplat.) umožňuje nastavit datovou schránku pro konkrétního poplatníka. Pokud není nastavena datová schránka pro poplatníka, tak se datové zprávy odesílají z datové schránky uvedené v agendě Nastavení programu/Datová schránka.

 Daň silniční

 • Přiznání k silniční dani za část roku 2015 je možné elektronicky odeslat.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení