Aktualizace DUEL Ježek 11.1

4. Únor 2015 - 14:07 — admin

Byla vydána aktualizace účetního programu DUEL Ježek verze 11.1. ze dne 2.2.2015. Instalaci můžete provést pomocí funkce Aktualizace DUELu přímo z programu DUEL.

DUEL 11.1 obsahuje tyto změny:

 

OBECNÉ A GLOBÁLNÍ

 • Do distribučních dat i do procedur upgrade byl zapracován kompletní daňový kalendář pro rok 2015.
 • V agendě "Parametry firmy" byla v rámci operace "Tiskopisy" aktualizována nabídka prázdných tiskopisů pro vyplnění podle nejnovějšího stavu.
 • Reportovací aparát ReportBuilder byl upgradován na vyšší verzi 15.05.
 • V rozšíření "MS Excel - Export dat" bylo upravena varianta "Uložit do souboru" i pro novější verze MS Excel.
 • V aktualizaci bylo upraveno odesílání sestav emailem prostřednictvím protokolu MAPI, kdy v případě, že předmět zprávy obsahoval znaky s diakritikou, byla zpráva pro příjemce nečitelná. Tyto znaky jsou nyní nahrazeny znaky bez diakritiky.
 • Bylo optimalizováno spouštění skriptů typu SELECT, pro větší množství zobrazovaných dat došlo k více než 100 násobnému zrychlení.
 • Nové jednotné telefonní číslo na hotline bylo aktualizováno i v dialogovém okně pro registraci.
 • Byla odstraněna chyba, která za určitých okolností vyskakovala při obsluze ovládacích prvků pro hledání pomocí myši.
 • Do vybraných agend byly doplněny aliasy EPO, resp. VREP pro rychlé spuštění z domovské stránky.
 • Při exportech XML pro podání přes portál EPO/EPO2 je v rámci průvodce zkopírována do schránky Windows cesta k exportovanému souboru. Po otevření portálu tak není nutné soubor nalistovávat, stačí cestu vložit pomocí Ctrl+V.
 • Fungování agendy Databox Plus v online režimu bylo přizpůsobeno přesunu služeb na nový server.
 • V případě, že instalátor nové verze zjistí, že v minulé verzi cesta k sestavám neodpovídala výchozímu lokálnímu umístění, zobrazí dialog pro rozhodnutí, zda se mají sestavy nakopírovat do původního adresáře, do výchozího umístění nebo neinstalovat vůbec. Novinku ocení zejména uživatelé pracující v síti, kteří umístění sestav sdílejí.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Mezi sestavy DPH byl přidán aktualizovaný tiskopis DAP DPH vzor č. 19.
 • Mezi sestavy účetního deníku (popř. účtového rozvrhu) byl přidán výstup "Kontrola obratu za 12 měsíců", pomocí kterého si můžeme snadno prověřit, zda obrat na vybraných účtech za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců nepřekračuje limit pro povinnou registraci k DPH. Stejnojmenná sestava byla přidána i pro firmy v režimu daňové evidence.
 • Do účtového rozvrhu byly přidány dva nové účty (386 a 387) pro nerealizované kurzové rozdíly vznikající při přecenění ZaP k datu. Zároveň byly upraveny algoritmy všech variant výkazu rozvaha, tyto účty by měly být zahrnovány mezi časové rozlišení jako náklady popř. výnosy příštích období.
 • Pro tiskové sestavy výkazů byl zapracován nový parametr, který lze nastavit, zda mají skutečně vystoupit pouze nenulové řádky (jako doposud standardně v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb.) nebo (nově) řádky všechny. Zároveň bylo zajištěno, aby při zaokrouhlení na tisíce a výstupu pouze nenulových hodnot byly vynechány řádky, které jsou nulové pouze díky zaokrouhlení.
 • V distribuční podobě výkazu zisku a ztráty v angličtině byly přeloženy řádky 34 a 35. K jejich překladu dojde také při upgrade databáze příslušné zpracovávané firmy.
 • Do všech variant výkazů rozvahy byl zapracován nový řádek "A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku". Odpovídajícím způsobem byly samozřejmě upraveny všechny dotčené algoritmy. Současně byly také přetextovány další řádky (v rozvaze i výkazu zisku a ztráty) tak, aby odpovídaly aktuálnímu znění příloh k vyhlášce 500/2002 Sb.
 • Sestava kontrolující soulad DPH a účtu 343 byla vrácena do původního stavu, kdy se rekapitulační tabulka zobrazovala i v případě, kdy nebyly zjištěny žádné rozdíly.
 • V ZaP, pokladně a bankovních výpisech byla vylepšena funkce pro přidání záznamu kopií stávajícího (Ctrl + Shift N) - nyní se kopíruje i členění Středisko, Výkon, Zakázka
 • Byla vylepšena editace dávky do ZaP. Ačkoli proběhlo vše v pořádku, dříve v některých případech docházelo k zobrazení chybového hlášení.
 • Bankovní výpisy, resp. položky výpisu byly rozšířeny o pole "Pořadí", které je přebíráno z elektronického výpisu. Importované položky poté mají shodné pořadí, jako na tištěném výpisu a je tak zajištěna snadnější kontrola. Toto pořadí se týká pouze výpisů ve formátu ABO (většina bank v ČR) a KB Best (Komerční banka), ostatní formáty pořadí položek neobsahují.
 • Formát ABO využívaný pro import bankovních výpisů byl rozšířen o podporu nového typu položek "5", který se považuje za výdej.
 • V bankovních výpisech v režimu DE byla při průchodu formulářem upravena editace polí podle správného pořadí.

KANCELÁŘ

 • Tisková sestava "Stvrzenka - hotovost" (agenda Fakturace - sklad i Fakturace - kancelář) má nyní zapracované pevné zaokrouhlení celkové částky na koruny matematicky.
 • V rámci operace "Kopie" (agenda Fakturace) bylo upraveno plnění alternativního data DPH, v některých případech se plnilo zbytečně.
 • Při pořizování kopií hlaviček faktur (Fakturace v kanceláři i ve skladu) pomocí Ctrl+Shift+N byla upravena logika plnící párovací znak. Pokud původní párovací znak odpovídal výchozí hodnotě, bude pro nový doklad vygenerován také výchozí, jinak bude převzat původní.
 • V agendě "Silniční daň" byla provedena celá řada změn vedoucích ke snadnějšímu podání přiznání v elektronické podobě. Byla podpořena zaměstnanecká vozidla (nemusí být v číselníku vozidel, místo RZ/SPZ mají "Z(x)", kde x je počet) a byla vyřešena konverze sloupců 23 I - V pro některé "výjimkové" případy do podoby podporované portálem EPO. Zároveň bylo vylepšeno přidávání vozidel, nyní je lze vyhledat nejen podle zkratky, ale také podle názvu a RZ (SPZ).
 • Ze sestav k silniční dani byly vypuštěny neaktuální formuláře.
 • Agenda DPPO byla přetextována a rozšířena o nový údaj dle nového vzoru č. 26 pro rok 2015.
 • Formulář DPPO byl ošetřen proti komplikacím v případech, kdy uživatelé mají v číselníku států více záznamů se stejnou zkratkou.
 • V souladu s novým formulářem DPFO pro rok 2015 byly provedeny potřebné změny i do odpovídající agendy, tiskových sestav a exportů.
 • V číselníku Sazby náhrad byly doplněny aktuální sazby pro rok 2015
 • Pro nový rok 2015 byly aktualizovány také parametry sazby náhrad.
 • Pro stažení ročního kurzovního lístku byla zapracována automatika, která aktualizuje kurzy dle aktuálního období. V případě potřeby však lze změnou nastavení (Alt+Enter) zajistit stažení kurzovního lístku za konkrétní požadovaný rok.

MZDY

 • Vzhledem k novele legislativy týkající se zdravotního pojištění byla do nové verze významně upravena práce s neplaceným volnem a neomluvenou absencí. Ve formuláři měsíčních mezd byla stávající evidence (do roku 2014) zachována, předřazena jí ovšem byla nová sekce nerozlišující neplacené volno s dohodou a bez dohody, se samostatnou neomluvenou absencí a s jinou absencí. Žádná z těchto nepřítomností již nezakládá povinnost zvýšení vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění o alikvotní část minimální mzdy. V budoucích verzích předpokládáme skrytí sekce "Neplacené volno do 2014". Zároveň vznikla nutnost při upgrade upravit a doplnit číselník druhů nepřítomností, pro neplacené volno v roce 2015 by měla být používána nepřítomnost "NVO", pro neomluvenou absenci "NVN". Původní druhy byly označeny jako neaktivní.
 • Do nové verze byl upraven export "Přehledu o výši pojistného" do formátu XML. V souladu s aktuálním přístupem ČSSZ již není podporováno podání přes FormFiller, ale pouze přes nové rozhraní eportal.cssz.cz.
 • V nové verzi byl kompletně přepracován výpočet zákonného pojištění, nyní je např. odváděno minimum 100,- Kč i při samých "podlimitních" DPP (případně pouze zaměstnanců na rodičovské dovolené) nebo vzhledem k limitu 10.000,- Kč lépe posuzován souběh více DPP.
 • Pro výpočet odvodu zákonného pojištění za firmu byla podpořena varianta, kdy společník bez smlouvy není zaměstnanec a firma tedy za něj zákonné pojištění odvádět nemusí. Pokud bude v poznámce příslušné personální karty uveden text "bez smlouvy" (kdekoli v textu), nejsou do výpočtu zahrnuty odpovídající mzdy a tento poměr není zohledněn ani pro případné minimum 100,- Kč.
 • Sestavy ve mzdových agendách byly upraveny tak, aby zobrazovaly tříděné záznamy dle příjmení zaměstnance
 • V sestavách "Průměrné výdělky pro pracovněprávní účely", "Potvrzení o průměrném výdělku" a "Potvrzení - podpora v nezaměstnanosti" byl pro zaměstnance, kteří mají více dětí a přesto jim po uplatnění daňového zvýhodnění vyjde kladná daň, upraven výpočet čistého výdělku.
 • V sestavách podkladů pro průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl pro zaměstnance, kteří mají svátek proplácený náhradou, upraven výpočet odpracované doby.
 • Tiskové sestavy Mzdových listů byly doplněny o alternativy určené pro oboustranný tisk, kdy po třetí stránce jednotlivého mzdového listu bude "vytištěna" prázdná stránka.
 • Do sestav zápočtových listů byla zapracována podpora důvodu ukončení "Zrušení PP ve zkušební době §48 odst. 1 písm. d) ZP zaměstnavatelem".
 • Do procedur upgrade byl zapracován také přenos záznamů (a jejich konverze s ohledem na novou logiku zpracování) z dříve používané a aktuálně skryté agendy RVD do nové "Vyúčtování daně". Tento přenos slouží hlavně k využití hodnot roku 2013, které mají vystoupit ve vyúčtování za rok 2014.
 • Pro formuláře exportů do PDF a XML z agendy "Vyúčtování daně" bylo zapracováno automatické rozlišování vzoru podle roku záznamu, ze kterého jsou volány.
 • Do průvodců exportů z agendy "Vyúčtování daně" byla zapracována lepší podpora údajů, které mají vystoupit a chybí jim datová podpora.
 • Do agendy "Vyúčtování daně" byly zapracovány tiskopisy "Potvrzení o příjmech" a "Potvrzení o příjmech DPP" ve verzích aktualizovaných pro rok 2015.
 • Do exportu datových vět XML/PDF agendy "Vyúčtování daně" byla doplněna "Příloha č. 2", kterou vyplňují plátci daně zaměstnávající poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona (daňové nerezidenty).
 • V příloze č.1 vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byl vylepšen výpočet počtu zaměstnanců s ohledem na souběhy a různá umístění.
 • Stejný průvodce jako pro vyúčtování srážkové a zálohové daně v XML byl zapojen i pro export do PDF.
 • V PDF sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP za rok 2014 byl opraven obrácený výstup jména a příjmení
 • Do vyúčtování daně byl mezi vazby přidán pohled do personalistiky, snadno tak nahlédneme všechny (soubíhající) poměry, pro které je vyúčtování zpracováno.
 • Tisk ELDP ve formátu PDF byl upraven pro možnost hromadného tisku za více vybraných zaměstnanců, nyní již není nutné připravovat ELDP pro každého zaměstnance jednotlivě.
 • Pro případnou editaci historických mezd byla kontrola na solidární zvýšení daně v obdobé, kdy toto ještě neplatilo, vypnuta.
 • I pro editaci mezd mimo aktuální mzdové období bylo podpořeno automatické plnění předpokládaného zatřídění dětí do příslušných pásem.
 • V agendě Personalistika byla zapracována kontrola na správnost zadaného rodného čísla (zaměstnance i dětí). Pokud rodné číslo neodpovídá kontrolnímu součtu, je zobrazeno varování "W819 - Pravděpodobně chybné rodné číslo (modulo 11)"
 • Délka cizího rodného čísla v personalistice byla prodloužena na 20 znaků.
 • Byly aktualizovány parametry nezabavitelných částek, ze kterých se vychází při výpočtu exekučních srážek.
 • V sestavě sloužící jako kalkulačka zabavitelných srážek bylo upraveno napojení na pracovní tabulku s daty plněnými uloženou procedurou.
 • Do tiskopisů v agendě Personalistika bylo přidáno Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • V rámci této aktualizace byly dokončeny práce na přenosech dat agendy "Skladové operace". Mezi počítači se přenáší nejen skladové doklady a jejich položky, ale všechny svázané záznamy se souvisejících agend (katalog, PNS, pohyby...).
 • Sestavy inventur za filtrované záznamy byly ošetřeny i pro položky, které mají přiřazené obaly.
 • Pro potřeby INTRASTATU byl aktualizován číselník "Kombinovaná nomenklatura".
 • I v agendách "Kasa" a "Inventury" byla zapojena možnost změny třídění katalogových položek ve výklopné nabídce podle parametrů "podle identifikace / podle názvu".
 • Do agendy "Účtenky" byla doplněna nová sestava pro jednoduchý přehled prodaného zboží (tržby, množství) kumulovaná po jednotlivých položkách.

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení