Nová verze WINLEX 2015 k 1.12.2014

5. Prosinec 2014 - 15:42 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.12.2014. Nová verze obsahuje k 1. prosinci 2014 přes 270 nových a novelizovaných předpisů a celkem více než 8 300 předpisů různé právní síly. 

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 3 z letošního roku, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

WINLEX k 1.12.2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon o státní službě,
 • Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě,
 • Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
 • Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prekurzorech výbušnin),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu,
 • Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno,
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
 • Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
 • Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
 • Vyhlášky o zřízení nových přírodních rezervací a památek,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád,
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015.

Nově zařazené předpisy:

 • 64/2014 Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • 65/2014 Sdělení o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
 • 66/2014 Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016
 • 233/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 235/2014 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
 • 236/2014 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
 • 237/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • 238/2014 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
 • 239/2014 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
 • 240/2014 Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
 • 241/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
 • 242/2014 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
 • 243/2014 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 244/2014 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 245/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
 • 246/2014 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • 247/2014 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • 248/2014 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
 • 249/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2014 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
 • 251/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • 252/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 253/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • 257/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
 • 258/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • 259/2014 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
 • 260/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 261/2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
 • 263/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
 • 264/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 265/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
 • 266/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
 • 268/2014 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 269/2014 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
 • 270/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 271/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 272/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
 • 273/2014 Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
 • 274/2014 Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • 275/2014 Nález Ústavního soudu ze dne 7.10. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 276/2014 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • 277/2014 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 278/2014 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
 • 445/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 326/2009 Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
 • 55A29 Sdělení MFČR k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979 Sb.)
 • DFR111 Úřední sdělení ČNB ze dne 22. října 2014 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • DTR529 Sdělení MF ČR k Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • NJU568 Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 10. 2014
 • Z11111 Úřední sdělení ČNB ze dne 21. listopadu 2014 č. 25 Věst. ČNB kterým se zrušuje úřední sdělení České národní banky k uplatňování plošných diskrecí orgánem dohledu
 • ZHDTM5 Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti a informace o tiskopisech

Novelizované:

 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
 • 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • 282/1991 Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
 • 388/1991 Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • 451/1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 114/1992 Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 359/1992 Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 14/1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
 • 19/1993 Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
 • 20/1993 Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
 • 97/1993 Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv
 • 209/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
 • 266/1994 Zákon o dráhách
 • 89/1995 Zákon o státní statistické službě
 • 90/1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 • 114/1995 Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 273/1996 Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • 18/1997 Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 49/1997 Zákon o civilním letectví
 • 108/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • 156/1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
 • 224/1998 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Singapur
 • 161/1999 Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 166/1999 Zákon o veterinární péči
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 219/1999 Zákon o ozbrojených silách ČR
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 29/2000 Zákon o poštovních službách
 • 101/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 104/2000 Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
 • 154/2000 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 • 156/2000 Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 248/2000 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 256/2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 309/2000 Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
 • 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • 56/2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 231/2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
 • 146/2002 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 147/2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 170/2002 Zákon o válečných veteránech
 • 312/2002 Zákon o úřednících územních samosprávných celků
 • 38/2004 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • 254/2004 Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 499/2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 500/2004 Zákon správní řád
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 251/2005 Zákon o inspekci práce
 • 289/2005 Zákon o Vojenském zpravodajství
 • 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • 379/2005 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 110/2006 Zákon o životním a existenčním minimu
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 410/2006 Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 181/2007 Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
 • 194/2007 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
 • 261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • 378/2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • 167/2008 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 227/2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
 • 284/2009 Zákon o platebním styku
 • 326/2009 Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
 • 46/2010 Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
 • 30/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
 • 73/2011 Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • 141/2011 Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 • 262/2011 Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
 • 364/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • 375/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
 • 445/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 456/2011 Zákon o Finanční správě České republiky
 • 457/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
 • 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
 • 383/2012 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • 435/2012 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • 503/2012 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 • 70/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • 229/2013 Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
 • 239/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 127/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení