Nová verze mzdového programu PAMICA 2014 rel. 10800

8. Říjen 2014 - 15:04 — admin

Byla vydána nová verze programu na mzdy a personalistiku PAMICA 2014, rel. září 10800.

 

Pracovní poměry

NovinkaPAMICA nově umožňuje vystavit evidenční listy důchodového pojištění pro starobní důchodce se všemi náležitostmi.

Pokud vystavujete Evidenční list důchodového pojištění pro zaměstnance, který již dovršil důchodový věk, uvede PAMICA uprostřed trojmístného kódu písmeno D a zároveň vypočítá i doby odečtené. Do dob odečtených se započítávají dny, ve kterých zaměstnanec po dovršení důchodového věku čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů nebo měl neomluvenou absenci. Rovněž se odečítají doby trvání omluvných důvodů, jako je např. nemoc.

Jak?Do agendy Pracovní poměry na záložku Doplňkové údaje přibylo nové pole Důchodový věk od. Do tohoto pole zadejte datum, kdy zaměstnanec dosáhl důchodového věku. Vyplnění data důchodového věku bude mít vliv na generování ELDP.

Mzdy

NovinkaPAMICA má novou tiskovou sestavu Rekapitulace mezd. Využijete ji při kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven nebo správy sociálního zabezpečení.

Tisková sestava Rekapitulace mezd obsahuje podrobně rozepsané složky hrubých mezd (základní mzda, osobní ohodnocení, prémie, příplatky, náhrady), údaje o pojistném, dani z příjmů a vyplacených částkách souhrnně za všechny zaměstnance. Sestavu je možné zobrazit za konkrétní měsíc, za celý rok nebo jen pro vybrané zaměstnance. Najdete ji v agendách mezd za příslušný měsíc nebo v agendě Všechny mzdy.

PAMICA: Zase o něco větší přehled můžete mít díky nové tiskové sestavě, která vám podrobně rozepíše složky hrubých mezd, údaje o pojistném nebo o dani z příjmů.

NovinkaZajímavé novinky přináší PAMICA pro všechny, kdo využívají rozúčtování mezd na střediska, činnosti nebo zakázky procentní tabulkou. Odteď máte více možností při práci se záložkou Rozúčtování.

Jak?Na tuto záložku můžete nyní zadávat nejen procenta, ale i hodiny. Ve vystavených mzdách přibyl na záložku Rozúčtování nový sloupec Hodin. Můžete sem zadat hodiny, podle kterých chcete rozúčtovat mzdy. PAMICA tyto hodiny při uložení automaticky přepočte na procenta a pomocí těchto procent provede při zaúčtování mezd rozúčtování nákladových položek na střediska, činnosti a zakázky.

PAMICA: Až budete příště potřebovat vložit hromadně údaje na záložku Rozúčtování, začněte v nabídce Záznam. Odtud vyberte povel Vložit rozúčtování. Otevře se dialogové okno, s jehož pomocí už to dál zvládnete.

Na záložku Rozúčtování můžete nově zadávat údaje také hromadně.

PAMICA: Pro příští práci v programu PAMICA se vám může hodit seznam zaměstnanců, u kterých jste si přednastavili rozúčtování. Takový seznam si jednoduše vytvoříte v dialogovém okně Hromadné vložení rozúčtování mezd pomocí tlačítka Uložit.

Jak?Pokud máte v dialogovém okně Hromadné vložení rozúčtování mezd uvedeno kompletní rozúčtování, ponechte před samotným vložením rozúčtování zatrženu možnost Nahradit původní rozúčtování. V případě, že chcete vložit pouze dílčí rozúčtování, zatrhněte před vložením rozúčtování možnost Přidat ke stávajícímu rozúčtování. Pouze tak zůstanou původně zadané údaje na záložceRozúčtování zachovány. Tuto druhou možnost můžete využít, jen pokud zadáváte rozúčtování pomocí hodin. Jestliže vkládáte procenta, dojde při vložení na záložku Rozúčtování k automatickému přepočtu, aby byl součet zadaných procent roven 100.

NovinkaMáte zaměstnance pouze na část roku? Například na sezonní práce? PAMICA vám nově umožní některé měsíce mezd v průběhu roku vynechat a vystavit nové mzdy až od některého dalšího měsíce.

PAMICA: Pokud jste v některém měsíci nikoho nezaměstnávali, můžete v programu PAMICA nově uzavřít měsíc bez vystavených mezd.

Jak?Povel Uzavřít… je přístupný pouze v měsíci, ve kterém nejsou v pracovním poměru žádní zaměstnanci, a nelze tedy v daném měsíci nikomu vystavit mzdu.

Elektronická podání

NovinkaElektronickou komunikaci programu PAMICA výrobce rozšířil o možnost odesílat elektronická podání přímo do datových schránek úřadů.

Pokud chcete využívat nové možnosti pro zasílání elektronických podání do datových schránek úřadů, doplňte ID datové schránky finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení do pole Dat. sch. v sekci Instituce v agendě Globální nastavení. V poli Dat. sch. můžete pomocí výběrového tlačítka s trojtečkou spustit průvodce pro vyhledání datové schránky.

PAMICA: Všimněte si pole Dat. sch. Do něho zadejte ID datové schránky finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení v případě, že budete odesílat elektronická podání rovnou do datových schránek jednotlivých úřadů.

Jak?Možnost odeslání do datové schránky je vždy obsažena v příslušném průvodci pro elektronické podání, a to prostřednictvím volby Odeslat do Datové schránky úřadu. Po dokončení průvodce se zobrazí dialogové okno pro odeslání podání do datové schránky úřadu. Toto podání již obsahuje předpřipravené údaje a přílohy pro samotné odeslání.

Odeslání do datových schránek se eviduje v agendě Odeslané datové zprávy. Agenda je přístupná z nabídky Soubor/Datová komunikace.

PAMICA: Všechny odeslané datové zprávy najdete zaznamenané ve stejnojmenné agendě, která se nachází v nabídce Soubor/Datová komunikace.

Ostatní

NovinkaV programu PAMICA byly rozšířeny vlastnosti nainstalovaných osobních podpisových certifikátů.

Jak?Do dialogového okna Nainstalované osobní certifikáty se přidaly další atributy o vlastnostech certifikátu, konkrétně se jedná o údaje Sériové číslo a Subjekt.

NovinkaDo složek mezd pro zadání úkolové mzdy můžete nově zadávat počet jednic na dvě desetinná místa.

NovinkaV programu PAMICA byl zaktualizován číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení