Aktualizace TAX 2014 rel. 6009

9. Červen 2014 - 16:26 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2014 rel. 6009.

Aktualizace přináší tyto změny:

Daň z příjmů právnických osob

 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období 2014, MFin 5404 – vzor č. 25 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 25. Tento tiskopis využijí poplatníci daně z příjmů právnických osob, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 a zároveň lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2014.
 • Pokud je v sekci Ukazatele hosp. v poli Čistý obrat, resp. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců uvedena hodnota 0, vstupuje nyní tato hodnota i na daňové přiznání a do XML souboru. 
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2013, MFin 5404 – vzor č. 24 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 24.

Ostatní

 • V agendě Daň z nemovitosti se na tiskovou sestavu Přehled pozemků a Přehled staveb uvádí hodnoty výměry, osvobození, resp. zastavění plochy v m na dvě desetinná místa. 
 •  V případě vytvoření závazku na Daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím nabídky Záznam/Uzavřít přiznání se nově vytvoří v agendě Odvody/Závazky závazek za uvedenou daň a v poli Účet pro příslušný FÚ se uvede předčíslí 7691.
 • Vznikne-li ve vystavené Přiznání k dani z příjmů právnických osob ztráta a v sekci Přiznání je uveden kód rozlišení typu přiznání 3 – poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), není hodnota ztráty za aktuální zdaňovací období automaticky doplněna do sekce Ztráta. V případě, že je již ztráta doplněna, lze ji prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Delete smazat.
 • Je-li v agendě Přiznání / Daň z přidané hodnoty / Přenesení daňové povinnosti v sekci Evidence plnění uveden kód plnění 4 – stavební a montážní práce, nedoplňuje se již do sloupce Množství automaticky hodnota.
 • Při exportu příkazu k úhradě prostřednictvím služby KB Best či KB Data je již v souboru vyexportován i kód banky příjemce.
   

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do tiskové sestavy Přehled termínů plateb byla nově doplněna informace o doplatku či přeplatku na pojistné na důchodové spoření. Je-li přiznání označeno prostřednictvím nabídky Záznam jako oficiální, vstupuje doplatek na pojistné na důchodové spoření také do tiskové sestavy Termíny plateb nacházející se v agendě Adresář poplatníků.
 • Byl upraven výpočet solidární daně (řádek 59) v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud měl poplatník příjmy ze zaměstnání dle § 6 zákona a zároveň příjmy z podnikání dle § 7 zákona, ze kterých vykázal ztrátu, není možné ztrátu z podnikání odečíst od úhrnu příjmů ze zaměstnání uvedeného na řádku 31 daňového přiznání.
 • Byl upraven výpočet solidární daně (ř. 59 DAP) v případě, že poplatník má vyňaté příjmy dle § 6 (metoda vynětí s výhradou progrese). Solidární daň se nyní počítá bez pojistného. V sekci Zahraničí bude i nadále v poli Úhrn vyňatých příjmů dle § 6 uveden zahraniční příjem z § 6 (zaměstnání), včetně pojistného. Pro správný výpočet uveďte v nově přidaném poli z toho pojistné výši pojistného z těchto zahraničních příjmů.
 • Byl upraven tisk do originálního formuláře Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013.
 • Je-li v sekci Poplatník upraveno příjmení poplatníka, vstoupí již tato úprava i do tiskové sestavy daňového přiznání.
 • Byla aktualizována Příloha č. 3, MFin 5405/P3 – vzor č. 9. Uvedená příloha obsahuje příjmy ze zahraničí, u kterých byla uplatněna metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Zároveň byl aktualizován Samostatný list k Příloze č. 3, MFin 5405/a – vzor č. 3, který využijete v případě, máte-li příjmy, u kterých uplatňujete metodu prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí, z více států.  Pokud je daňové přiznání již vystavené a poplatník v něm uvádí příjmy ze zahraničí, je nutné dané přiznání zeditovat. Tím dojde k přepočtu hodnot dle platné legislativy.
 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Pojistné přiznání, MFin 5405/P4/1 – vzor č. 1. Tuto přílohu (Příloha č. 4 daňového přiznání) využijete v případě, pokud se poplatník přihlásil k důchodovému spoření (II. pilíř).
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven výpočet v Přehledu pro OSSZ v případě, že OSVČ vykonává hlavní činnost a dosáhla záporného daňového základu (ř. 26). V uvedeném případě je již v řádku 35 uveden minimální vyměřovací základ. Máte-li Přehled pro OSSZ již vystavený, je nutné jej pro správný přepočet zeditovat.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byla zapracována Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání. Dodatečné přiznání je možné vystavit prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + K na řádku řádného daňového přiznání.
 • Do programu TAX byl zapracován nový tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor ř. 1 včetně Přílohy č. 1 – typ N (pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou) a Přílohy č. 1 – typ J (pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci). V souvislosti s novými tiskopisy byla agenda Daň z převodu nemovitostí přejmenována na Daň z nabytí nemovitých věcí.
 • Dále byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 8 a § 9, MFin 5551 – vzor č. 1.

Registrace

 • Byl aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář, vzor č. 10 (012014) a Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 09 (012014).
 • Aktualizace tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace, MFin 5111 - vzor č. 2. Nově je možné uvedený tiskopis podat elektronicky na Daňový portál finanční správy.

Daň z přidané hodnoty

 • Na daňový portál EPO bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014. 

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení