Nová verze WINLEX 2014 k 1.6.2014

9. Červen 2014 - 10:03 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.6.2014, nově do něj bylo zařazeno přes 190 nových a novelizovaných předpisů.  WINLEX obsahuje více než 7900 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva, a více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly. Nyní máte úplná znění více než 130 norem v aktuálním stavu k 1. lednu 2014.

Nově jsou v programu zařazeny aktuální vzory smluv podle nového občanského zákoníku 2014, podle nového zákona o obchodních korporacích a i podle zákoníku práce, např. varianty smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, příkazní smlouvy, smlouvy o výprose, smlouvy o zápůjčce a výpůjčce, řada nájemních smluv včetně nájmu bytu a prostoru sloužícího k podnikání, zástavní smlouvy, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Dále je do právních předpisů WINLEX zařazen například zákon, kterým se mění energetický zákon, zákon, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie nebo zákon, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší. Je toho samozřejmě ještě více.

WINLEX k 1. červnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • zákon, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě,
 • zákon, kterým se mění zákon o válečných veteránech,
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače,
 • vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností,
 • vyhláška, kterou se mění kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
 • vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd – vše zároveň zapracováno do textů původních norem, takže uživatel má k dispozici aktuální a platná znění těchto předpisů,
 • sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014.

Nově zařazené předpisy:

 • 80/2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
 • 81/2014 Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
 • 82/2014 Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
 • 83/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • 84/2014 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %
 • 85/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 • 86/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
 • 87/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • 88/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/2014 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
 • 90/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 91/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 • 92/2014 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
 • 93/2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 • 94/2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
 • 95/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
 • 158/2014 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
 • 337/2002 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • 52/2000 Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou dopisů ze dne 17. a 18. května 1995
 • 91/1989 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
 • 96/1989 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
 • 109/1989 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
 • 110/1989 Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
 • 125/1989 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
 • 126/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
 • 88/1974 Vyhláška o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
 • 14/1966 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
 • 21/1966 Vyhláška o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
 • 1/1964 Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
 • 28/1964 Vyhláška o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • 29/1964 Vyhláška o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
 • 62/1964 Vyhláška, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
 • 82/1964 Vyhláška o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
 • 84/1964 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
 • 86/1964 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
 • 89/1964 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • 92/1964 Vyhláška o Úmluvě o volném moři
 • 144/1964 Vyhláška o Úmluvě o pevninské mělčině
 • 184/1964 Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
 • 186/1964 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
 • 188/1964 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
 • 192/1964 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
 • 193/1964 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
 • 200/1964 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
 • 206/1964 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
 • 207/1964 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • 4/1963 Vyhláška o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
 • 9/1963 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem
 • 15/1963 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
 • 24/1963 Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě
 • 25/1963 Vyhláška o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží
 • 65/1963 Vyhláška o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
 • 72/1963 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
 • 89/1963 Vyhláška o Celní úmluvě o karnetech E. C. S pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží
 • 90/1963 Vyhláška o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
 • 105/1963 Vyhláška o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských republik ze dne 12. prosince 1943
 • 5/1962 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
 • 28/1962 Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
 • 50/1962 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
 • 54/1962 Vyhláška o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
 • 55/1962 Vyhláška o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
 • 70/1962 Vyhláška o dohodě o letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
 • 72/1962 Vyhláška o úmluvě o státním občanství vdaných žen
 • 74/1962 Vyhláška o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
 • 106/1962 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
 • 107/1962 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
 • 116/1962 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
 • 19/1961 Vyhláška o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci ne úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
 • 20/1961 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
 • 36/1961 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou republikou
 • 51/1961 Vyhláška o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
 • 79/1961 Vyhláška o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
 • 81/1961 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
 • 100/1961 Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
 • 126/1961 Vyhláška o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.,
 • 127/1961 Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
 • 128/1961 Vyhláška o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
 • 97/1960 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • 158/1960 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
 • 167/1960 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
 • 168/1960 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
 • 170/1960 Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou
 • 174/1960 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
 • 175/1960 Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách
 • 75/1959 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
 • 26/1958 Vyhláška o protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
 • 189/1948 Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
 • 258/1948 Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947
 • 75/1947 Londýnská dohoda o německých patentech
 • 85/1947 Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království
 • 11/1946 Vyhláška o smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
 • DSR23 Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • JHG23 Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky
 • JUT78 Informace MF ČR - úrokové sazby SOD
 • KO125 Informace MF ČR k EPO - přihlášky k registraci
 • KU789 Informace MF ČR - otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
 • LOI28 Informace MF ČR - nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům
 • QEZ99 Sdělení MF ČR k vedení jednoduchého účetnictví - k ustanovení § 38a zákona o účetnictví
 • SDR12 Úřední sdělení ČNB výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - odměňování
 • TMR65 Metodický pokyn MF ČR - výkladové stanovisko MF k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů
 • VET99 Konsolidační manuál dle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. …/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • KIU597 Stanovisko MF ČR - GFŘ k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí
 • LOP258 Informace MF ČR - k posouzení plných mocí a doručovacích adres orgány finanční správy
 • MKO 19 Informace MPO - Identifikace právnické osoby dle názvu, sídla (popř. adresy) a IČ
 • RTGI 7 Informace MF ČR - čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:

Novelizované předpisy:

 • 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • 194/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
 • 170/2002 Zákon o válečných veteránech
 • 198/2002 Zákon o dobrovolnické službě
 • 337/2002 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • 252/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 335/2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
 • 449/2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • 165/2012 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 • 208/2012 Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 • 210/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení