Nová verze TAX 2014 rel. 6000

3. Leden 2014 - 18:39 — admin

Byla vydána nová verze programu pro vyplňování daňových přiznání TAX 2014 rel. 6000.

TAX 2014 daňová přiznání

Aktualizace přináší tyto změny:

Výkazy

Účtujete v soustavě podvojného účetnictví a zároveň používáte program TAX ve variantě Profi? Pak určitě využijete elektronické odeslání povinných příloh (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce) na Daňový portál Finanční správy ČR současně s přiznáním k dani z příjmů.

Tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace byly upraveny podle vyhlášky 504/2002 Sb.

Registrace

Další novinkou v programu TAX je zapracování formuláře Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace. Využijete jej, pokud dojde ke změně údajů, které jste povinni uvádět při registraci. Tuto změnu jste povinni oznámit správci daně prostřednictvím uvedeného formuláře do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

Daň z nemovitostí

Ke každému katastrálnímu území byla v agendě Nastavení/Seznamy/Katastrální území přiřazena obec a její kód. Název obce, v jejímž katastrálním území se daná nemovitost nachází, se poté promítne i do přiznání k dani z nemovitostí.

V agendě Přiznání k dani z nemovitostí bylo do sekce Daň z pozemku přidáno pole Kód souboru lesních typů. Pole je přístupné pouze v případě, že v sekci Otázky bude uveden druh C – hospodářský les a vyplníte jej, pokud pro výpočet základu daně použijete cenu přiřazenou podle platného cenového předpisu jednotlivým souborům lesních typů.

Místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí (ř. 223) již není možné vyplnit v případě druhu A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) a druhu B (trvalý travní porost).

Ostatní

Nově vám program TAX dává na výběr, zda chcete po aktualizaci programu používat i nadále svoje tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu, anebo zda chcete použít originální tiskovou sestavu. Tuto možnost dostanete pokaždé, kdy se v aktualizaci programu TAX objeví novější verze originální tiskové sestavy.

Standardně platí, že po aktualizaci programu TAX zůstávají tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu beze změn. Pokud však aktualizace programu TAX obsahuje novější verzi originální tiskové sestavy, než je verze, z níž jste si vytvořili uživatelskou náhradu originálu, je zapotřebí se rozhodnout, jakou verzi tiskové sestavy chcete používat.

Při prvním otevření tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu se zobrazí dialogové okno Aktualizace sestavy. Toto dialogové okno se zobrazí pouze v případě, že jste si nainstalovali novou aktualizaci programu TAX, která obsahovala novější verzi vybrané tiskové sestavy. V tomto okně si zvolíte, jakou verzi tiskové sestavy chcete nadále používat. Tedy zda aktualizovaný originál tiskové sestavy, anebo svoji uživatelskou kopii.

Pokud zvolíte první možnost, dojde k vložení aktualizované originální předlohy sestavy a vámi upravenou tiskovou sestavu (uživatelskou náhradu originálu) program převede na běžnou uživatelskou sestavu. Ta bude automaticky navázána na aktualizovaný originál sestavy. Výhodou této varianty je, že nepřijdete o svoje úpravy a budete mít zároveň k dispozici originální předlohu sestavy. Druhá možnost neprovede aktualizaci originální předlohy a program TAX zobrazí vždy jen vaši upravenou tiskovou sestavu.

Program TAX dále umožňuje také vlastní vytváření QR kódů. Pomůže vám s tím editor tiskových sestav REPORT Designer, který je součástí každé instalace programu TAX. QR kód můžete využít pro vložení internetové adresy či kontaktních informací na jakoukoliv tiskovou sestavu.

V programu TAX byl upraven průvodce pro elektronické podání. Číslo příslušného finančního úřadu (např. 460 – Finanční úřad pro Kraj Vysočina) nyní můžete vybrat z výklopného seznamu přímo v průvodci pro elektronické podání.

V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob byl do sekce Rekapitulace, tabulka Příloha DAP přidán záznam „Přílohy, u nichž se vyplňuje počet listů automaticky“. Podle údajů vyplněných v daňovém přiznání se automaticky vyplní počet listů. Dále zde pribylo kontrolní pole „Počet listů celkem“.

Povel Nastavení/Nastavení formuláře je v programu TAX nově zpřístupněn i v agendách Závazky, Pohledávky, Příkazy k úhradě, Bankovní účty, Zástupce, Plné moci, Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny, Sociální pojištění, Obce a PSČ, Obce (ZUJ), Katastrální území a Události.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) byl aktualizován podle vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, finančních úřadů a územních pracovišť.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

 

Aktualizace TAX 6001

Daň z příjmu fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013, MFin 5405 vzor č. 20, včetně příloh.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven výpočet nové výše zálohy v případě, že v daňovém přiznání jsou vyňaty příjmy ze zdrojů v zahraničí podle § 10 zákona.
 • V sekci Slevy na dani bylo pole Příjmení a jméno rozděleno na dvě samostatné pole. V poli Příjmení na záložce Osoby v agendě Adresář je nyní možné zadat 36 znaků.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 19, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 16, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 12.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 18.

Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 356/2013 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2014 ve verzi 6000, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Při elektronickém podání opravného dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty dojde ke správnému označení typu přiznání.
 • Bylo upraveno zobrazování textu zadaného v sekci Text písemnosti v agendě Přiznání/Obecné podání na stejnojmenné tiskové sestavě.
 • Při elektronickém odeslání Obecného podání vstupuje ve větě D do elementu "Místo vyhotovení" pouze 20 znaků.

 •  

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení