Nová verze WINLEX 2014 k 1.1.2014

3. Leden 2014 - 18:04 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.1.2014.  WINLEX obsahuje více než 7 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva, a více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly. Nyní máte úplná znění více než 130 norem v aktuálním stavu k 1. lednu 2014.

Nová verze WINLEX obsahuje například zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů, které souvisí s rekodifikací soukromého práva. Toto zákonné opatření obsahuje 843 změn, vstupů do zákona o daních z příjmů, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách a zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

V aktualizaci nechybí aktuální znění nového občanského zákoníku 2014a zákonu o obchodních korporacích, nebo třeba novelu zákona o dani z nemovitých věcí. Mezi důležité novely patří změny zákona o podporovaných zdrojích energie, zákona o ochraně spotřebitele nebo také živnostenského zákona občanského soudního řádu.

WINLEX k 1. lednu 2014 obsahuje například:

  • rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti,
  • nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
  • řadu vyhlášek provádějících katastrální zákon,
  • novelu vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
  • nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,
  • vyhlášku o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014Zařazeny jsou také závažné novelizace vyhlášek, jež mění vyhlášky, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví – pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, pro zdravotní pojišťovny a také novelizace technické vyhlášky o účetních záznamech.
 • zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů,
 • vyhlášku k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášku),
 • nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 • nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě,
 • zákon o zrušení karty sociálních systémů,
 • zákon o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • zákon o povinném značení lihu, změny zákonů s tím souvisejících a prováděcí vyhlášku k němu,
 • nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014,
 • novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích,
 • novelu vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
 • novelu tiskového zákona,
 • novelu zákona o sociálních službách,
 • novelu zákona o matrikách,
 • nové nařízení vlády o technických požadavcích na hračky,
 • novelu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví,
 • novelu vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,
 • novelu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • zákon o směnárenské činnosti,

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Nově zařazené dokumenty od poslední aktualizace:

 • 94/2013 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
 • 95/2013 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • 96/2013 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
 • 97/2013 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 • 98/2013 Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 99/2013 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
 • 100/2013 Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • 101/2013 Sdělení o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • 102/2013 Sdělení o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • 103/2013 Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 • 104/2013 Sdělení o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 105/2013 Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci
 • 341/2013 Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 374/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 383/2013 Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • 384/2013 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %
 • 385/2013 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
 • 386/2013 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
 • 387/2013 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %
 • 388/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 • 389/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • 390/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 • 391/2013 Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 • 392/2013 Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
 • 393/2013 Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
 • 394/2013 Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 395/2013 Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 396/2013 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
 • 397/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
 • 398/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
 • 399/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
 • 400/2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 • 401/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 402/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
 • 403/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
 • 404/2013 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • 405/2013 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 406/2013 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
 • 407/2013 Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
 • 408/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 • 409/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 410/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 • 411/2013 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 412/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
 • 413/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 414/2013 Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • 415/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • 416/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti
 • 417/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • 418/2013 Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 • 419/2013 Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 420/2013 Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
 • 421/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 422/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • 423/2013 Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
 • 424/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
 • 425/2013 Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
 • 426/2013 Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • 427/2013 Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • 428/2013 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
 • 429/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
 • 430/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 • 431/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
 • 432/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 433/2013 Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 • 434/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • 435/2013 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • 436/2013 Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
 • 437/2013 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • 438/2013 Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 • 439/2013 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 • 440/2013 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • 441/2013 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • 442/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 • 443/2013 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • 444/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 445/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 446/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 447/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 448/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 449/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 450/2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 451/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
 • 452/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 453/2013 Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
 • 454/2013 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • 455/2013 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
 • 456/2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 457/2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
 • 458/2013 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
 • 459/2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • 460/2013 Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • 461/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
 • 462/2013 Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
 • 463/2013 Nařízení vlády o seznamech návykových látek
 • 464/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 465/2013 Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • 466/2013 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
 • 467/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 468/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
 • 469/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
 • 470/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • 471/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 472/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • 473/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • 474/2013 Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • 475/2013 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
 • 476/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 45/1982 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • Informace MF ČR o elektronickém podání a DIS, změně daňového řádu
 • Informace GFŘ ze dne 11. 12. 2013 k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Informace MF ČR pro potenciální žadatele o granty v rámci otevřených výzev EHP A Norských fondů 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)
 • Vyjádření MPO k postupu účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 č. 14 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 - ustanovení § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
 • Informace ČNB a MF ČR o doporučení prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura
 • Informace MPO o integrované prevenci a omezování znečištění
 • Informace MPO se údajů o najetých kilometrech a dotazů na určení počtu najetých kilometrů
 • Informace MPO o opatřeních při dovozu textilních výrobků
 • Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - 2014
 • Daňový kalendář pro rok 2014
 • Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. prosince 2013 o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
 • 17122013 Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - prosinec 2013
 • 23232323 Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. prosince 2013, kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předkládání výkazů ČNB bankami a pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy
 • Nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům - platným s účinností od 1. 1. 2013 - aktualizace 12. 12. 2013
 • Informace MF ČR o procesním postupu při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 20. prosince 2013 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 30. prosince 2013 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2014
 • Informace MF ČR o seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Novelizace:

 • 129/2012p1 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 129/2012p10 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 45/1982 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • 133/1985 Zákon o požární ochraně
 • 6/1991 Vyhláška o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch
 • 424/1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • 549/1991 Zákon o soudních poplatcích
 • 551/1991 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
 • 563/1991 Zákon o účetnictví
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 280/1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 • 338/1992 Zákon o dani z nemovitých věcí
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
 • 13/1993 Zákon celní zákon
 • 16/1993 Zákon o dani silniční
 • 42/1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • 72/1994 Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • 217/1994 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
 • 223/1994 Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 248/1995 Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • 289/1995 Zákon o lesích (lesní zákon)
 • 85/1996 Zákon o advokacii
 • 177/1996 Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • 281/1996 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Švýcarsko
 • 61/1997 Zákon o lihu
 • 151/1997 Zákon o oceňování majetku
 • 329/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
 • 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 191/1999 Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
 • 267/1999 Vyhláška, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 328/1999 Zákon o občanských průkazech
 • 329/1999 Zákon o cestovních dokladech
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 1/2000 Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní dopravu
 • 26/2000 Zákon o veřejných dražbách
 • 39/2000 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 122/2000 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 133/2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • 152/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 207/2000 Zákon o ochraně průmyslových vzorů
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 233/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • 239/2000 Zákon o integrovaném záchranném systému
 • 240/2000 Zákon o krizovém řízení
 • 243/2000 Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 257/2000 Zákon o Probační a mediační službě
 • 301/2000 Zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 106/2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • 117/2001 Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 185/2001 Zákon o odpadech
 • 196/2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
 • 207/2001 Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 254/2001 Zákon o vodách (vodní zákon)
 • 261/2001 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů
 • 398/2001 Vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
 • 449/2001 Zákon o myslivosti
 • 3/2002 Zákon o církvích a náboženských společnostech
 • 6/2002 Zákon o soudech a soudcích
 • 59/2002 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • 109/2002 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • 114/2002 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • 172/2002 Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR
 • 198/2002 Zákon o dobrovolnické službě
 • 221/2002 Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
 • 232/2002 Vyhláška, kterou se provádí zákon o církvích a náboženských společnostech
 • 245/2002 Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvířat
 • 309/2002 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
 • 312/2002 Zákon o úřednících územních samosprávných celků
 • 320/2002 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • 323/2002 Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • 500/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • 501/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
 • 503/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
 • 504/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
 • 37/2003 Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 409/2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • 440/2003 Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
 • 441/2003 Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
 • 29/2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 190/2004 Zákon o dluhopisech
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 245/2004 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
 • 256/2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 360/2004 Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 499/2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 500/2004 Zákon správní řád
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 627/2004 Zákon o evropské společnosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 197/2005 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
 • 357/2005 Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
 • 377/2005 Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
 • 378/2005 Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 36/2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 108/2006 Zákon o sociálních službách
 • 110/2006 Zákon o životním a existenčním minimu
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 137/2006 Zákon o veřejných zakázkách
 • 139/2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 227/2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 300/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 449/2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • 505/2006 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • 45/2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 • 47/2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
 • 75/2007 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 • 79/2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 • 239/2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
 • 261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • 311/2007 Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • 313/2007 Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • 27/2008 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 • 77/2008 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
 • 78/2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
 • 95/2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
 • 125/2008 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
 • 147/2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 • 215/2008 Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 273/2008 Zákon o Policii České republiky
 • 53/2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
 • 111/2009 Zákon o základních registrech
 • 140/2009 Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 364/2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • 383/2009 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • 410/2009 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • 479/2009 Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
 • 87/2010 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
 • 427/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 28/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 61/2011 Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 • 139/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
 • 188/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 363/2011 Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • 388/2011 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 405/2011 Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
 • 432/2011 Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • 456/2011 Zákon o Finanční správě České republiky
 • 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
 • 471/2011 Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
 • 17/2012 Zákon o Celní správě České republiky
 • 55/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 60/2012 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
 • 129/2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 262/2012 Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • 294/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • 342/2012 Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
 • 397/2012 Zákon o pojistném na důchodové spoření
 • 399/2012 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
 • 405/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
 • 435/2012 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • 503/2012 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 • 504/2012 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
 • 47/2013 Sdělení o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • 164/2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • 307/2013 Zákon o povinném značení lihu

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení