Nová verze WINLEX 2013 k 1.9.2012

6. Září 2012 - 15:05 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.9.2012. WINLEX nyní2 obsahuje plná znění více než 5 600 právních předpisů z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 4. je v produktu obsaženo více než 450 novelizovaných nebo nově zařazených norem.

 

Součástí WINLEX 2013 je nový občanský zákoník, který nabyde účinnosti od 1.1.2014.
 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o ochraně spotřebitele,
 • zákona o účetnictví,
 • zákona o daňovém poradenství,
 • občanského zákoníku,
 • zákona o bankách,
 • zákona o poštovních službách,
 • zákona o elektronických komunikacích,
 • zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí,
 • zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 • zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů,
 • zákona o místních poplatcích,
 • zákona o správních poplatcích,
 • zákonů o silniční dopravě, pozemních komunikacích a provozu na pozemních komunikacích a prováděcích vyhlášek k nim,
 • školských vyhlášek a zdravotnických vyhlášek atd.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například:

 • zákon o kontrole,
 • zákon o volbě prezidenta,
 • zákon o podporovaných zdrojích energie,
 • zákon o ochraně ovzduší,
 • zákon o mediaci,
 • zákon o evropské občanské iniciativě,
 • prováděcí vyhláška k novelizaci zákona o veřejných zakázkách,
 • prováděcí vyhlášky k reformě zdravotnictví a penzijní reformě, např. vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu,
 • vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu,
 • vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu,
 • vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe,
 • vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu atd,
 • důležité mezinárodní smlouvy, včetně nových smluv o zamezení dvojímu zdanění,
 • sdělení Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky atd.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení