PAMICA - mzdy a personalistika

19. Únor 2009 - 21:44 — admin

PAMICA je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Využitelný je pro uživatele ekonomického systému POHODA, jiného ekonomického systému, nebo i samostatně, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem.

Ocení jej nejen živnostníci, ale i podnikatelé a společnosti, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné rozvrhy pracovní doby, pro souběhy pracovních poměrů u zaměstnance, pro členění mzdových nákladů, atd.

Mzdy a personalistiku PAMICA zakoupíte v obchodě BlahaSoft za výhodných podmínek - poštovné zdarma, dárky... Ceny začínají již od 4980,- Kč bez DPH.

Základní ovládání a koncepce programu vychází z ekonomického systému POHODA. I ve mzdovém systému PAMICA se setkáte s intuitivním a přehledným ovládáním, dokonalou provázaností jednotlivých agend, propracovanými vlastnostmi. Samozřejmostí jsou včasné legislativní aktualizace, které Vám výrazně ušetří čas.

Základní vlastnosti mzdového softwaru PAMICA

 • intuitivní ovládání
 • pravidelné aktualizace v souvislosti s legislativními změnami (internet, CD)
 • telefonická a emailová podpora, školení
 • využití při zpracování mezd na zakázku
 • pracovní poměry bez stanoveného úvazku
 • souběh více pracovních poměrů
 • nerovnoměrné a turnusové rozvržení pracovní doby
 • položkové složení mzdy pro každého zaměstnance (mzda se může skládat z neomezeného počtu položek)
 • členění mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky
 • napojení na docházkový systém
 • výkazy pro ISPV, ČSÚ, Portál veřejné správy atd.
 • analýza vývoje mezd zaměstnance za více let
 • podpora personálních činností
 • postupné zpracování mezd v průběhu měsíce
 • snadný přechod z mezd v ekonomickém systému POHODA kdykoli v průběhu roku
 • možnost propojení s ekonomickým systémem POHODA
 • výpočet základní nezabavitelné částky
 • evidence prohlídek a školení zaměstnanců (připravuje se)
 • sledování dovolené zaměstnance
 • evidence dokumentů zaměstnance
 • sledování podpůrčí doby
 • mnoho výstupních sestav
 • přenos dat na ISPV a ČSÚ (Měsíční dotazník SP 1-12, Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (Nem Úr 1-02), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) a Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3-04(b nebo c))
 • evidence a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a taktéž elektronické podání tohoto tiskopisu
 • elektronické odeslání Přihlášky/Odhlášky zaměstnance k nemocenskému pojištění
 • úrazové pojištění
 • výpočet dávek a průměrného výdělku
 • sleduje dosažení maximálních vyměřovacích základů
 • příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Personalistika

Personalistika a mzdy PAMICA umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a veškerých podkladech potřebných pro výpočet mezd. Personalistika obsahuje přehlednou evidenci personálních údajů: osobní údaje zaměstnance, údaje o pojistném, evidence srážek atd. Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani z příjmů, odčitatelné položky a další údaje, které rozhodují o způsobu zdanění a pojištění. Je možné využít i propracované nastavení srážek ze mzdy. Program podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, daň z příjmů je v takovém případě vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Zároveň vybraným zaměstnancům, na základě zavedených podkladů v agendě Personalistika, můžete provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů, a to za všechny jejich pracovní poměry dohromady. Zaměstnancům je možné nastavit příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry definujete jednotlivé pracovní poměry zaměstnanců. Kromě všeobecných údajů obsahuje agenda všechny potřebné mzdové informace, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. V pracovním poměru zaměstnance je možné přednastavit trvalé složky mzdy (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie a odměny, atd.), opakující se složky mzdy, které tvoří mzdu zaměstnance každý měsíc.

Z hlediska rozvrhu pracovní doby program podporuje rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby. Pro turnusové rozvržení pracovní doby lze přednastavit šablony turnusu pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu nebo rozvrh importovat z docházkového systému. Je možné zadat zkrácené úvazky i odměňování bez stanoveného úvazku.

Systém podporuje evidenci a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění. ELDP můžete buď vytisknout a odevzdat osobně, nebo přímo v systému PAMICA připravit elektronickou zprávu a včetně digitálního podpisu ji odeslat sítí internet.

V souladu s platnou legislativou je možné také elektronicky odeslat Přihlášku či odhlášku zaměstnance k nemocenskému pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Program podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (úrazové pojištění placené zaměstnavatelem).

Při vedení mzdové agendy jistě také uvítáte automatický výpočet poměrné části dovolené dle trvání pracovního poměru. V případě zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se nárok dovolené přepočítá na pracovní dny podle jeho rozvrhu na příslušný kalendářní rok. Výpočet provede program automaticky, na základě platné legislativy.

Mzdy

Mzda každého zaměstnance je složena ze složek mzdy a složek nepřítomnosti. Ty mohou být do mzdy vloženy ručně, mohou se každý měsíc opakovat nebo jsou vytvořeny importem z docházkového či výrobního systému.

Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností PAMICA zobrazuje samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy. U turnusové mzdy je navíc možné kalendář rozvrhu pracovní doby zaměstnance přizpůsobit individuálně.

PAMICA umožňuje pracovat se mzdami za více let, přepnout režim pro práci pouze na aktuální rok nebo otevřít záznamy pouze jednoho měsíce.

Do agendy Historické mzdy je možné importovat data z předešlých měsíců vedených v ekonomickém systému POHODA, importovat lze i více let zpětně, což umožní sledovat a vyhodnocovat mzdový vývoj zaměstnance. Historické mzdy případně slouží také k ručnímu zadání údajů z minulosti (dovolená, výpočet dávek, průměrný výdělek). Navázat tak mzdovou agendu PAMICA na libovolný systém, který používáte v současnosti, je možné kdykoli v průběhu roku. Zadáním údajů zajistíte správné provádění výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely a vyměřovacích základů pro výplatu nemocenských dávek jednotlivých zaměstnanců.

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

Při sestavení mzdy zaměstnance můžete volit ze širokého výběru druhů složek mezd. Každé složce je přiřazen správný výpočet, který závisí na variabilním počtu parametrů konkrétní složky. Při práci se složkami mezd oceníte jejich snadné přizpůsobení vašim požadavkům a potřebám, můžete definovat vlastní uživatelské složky mezd, často používané složky lze označit za „oblíbené“. V definicích jednotlivých složek umožní program PAMICA přednastavit ve firmě zavedené procentní a korunové sazby určené například pro jednotlivá střediska, činnosti, zakázky, nebo pro celou firmu. Lze zavést libovolný počet uživatelských definic pro podrobnější rozlišení mezd, např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě), atd.

V nabídce složek mzdy je k dispozici celá řada různých druhů příplatků (např. za vedení, zastupování, pohotovost apod.), osobních ohodnocení (s vazbou na jednici, hodinové nebo pevnou částkou), různých prémií, odměn, odměn členům statutárních orgánů apod. Program rozpočítává odměny za delší období do průměrného výdělku (13., 14. platy) v poměru k odpracované době.

U velkých organizací program provádí všechny potřebné výpočty pro stanovení denních vyměřovacích základů a dávek, zároveň zajišťuje veškerou evidenci potřebnou pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Program sleduje čerpání podpůrčí doby (trvání pracovní neschopnosti) a informuje mzdovou účetní o této skutečnosti při vystavení mzdy.

Tiskové sestavy

K dispozici je bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Jedná se například o Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele, Počet zaměstnanců a další.

Nabídka tiskopisů byla rozšířena o tiskopisy Českého statistického úřadu. Jedná se o formuláře týkající se statistického zjišťování, a to Měsíční dotazník(SP 1-12), Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (Nem Úr 1-02), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) a Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3-04 b nebo c).

Další skvělou funkcí programu, kterou jistě oceníte, je možnost tisku mzdových údajů do originálních formulářů, např. Přihláška - odhláška k nemocenskému pojištění, Evidenční list důchodového pojištění. Program obsahuje velké množství dalších sestav jako je Mzdový list, Výplatní pásky, Výplatní listy, Výčetky platidel, Soupisky pojištění, Potvrzení o příjmech a o průměrném výdělku, různě koncipované přehledy. Součástí nabídky tiskových sestav jsou i Analytické sestavy, Sestavy průměrů za zvolené období, Přehledy vývoje mzdy zaměstnance za zvolené období, včetně grafického zobrazení. Tiskové sestavy jsou pravidelně aktualizovány s možností vlastních uživatelských úprav.

Upravovat  standardní, případně vytvářet vlastní tiskové sestavy můžete sami pomocí Editoru tiskových sestav, který si můžete k programu PAMICA dokoupit jako programový doplněk.

Doklady, Příkazy k úhradě

V agendě Doklady zůstávají uloženy doklady, které vznikají během zaúčtování záloh, zaúčtování mezd nebo vystavení závazku pro úrazové pojištění. Tyto doklady se přenášejí do ekonomického systému.

Systém PAMICA je využitelný jak pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA nebo jiného ekonomického systému, tak i samostatně. Pokud je nastaveno propojení s ekonomickým systémem pomocí XML komunikace, zaúčtované doklady jsou uloženy do XML dokumentu a v případě napojení na ekonomicko-informační systém POHODA okamžitě přeneseny do účetnictví. Není-li možné spojení s ekonomickým systémem momentálně navázat, z agendy Doklady lze odeslání dokladů pomocí XML provést kdykoli později.

Kromě elektronické cesty nyní PAMICA podporuje i písemné předávání dokladů, tuto metodu ocení především účetní firmy, které zpracovávají mzdy na zakázku. PAMICA vytiskne sestavy Soupiska dokladů nebo Doklady (za sebou) a agenda Doklady přehledně eviduje předání dokladů pro zpracování v účetnictví. Navíc přímo program PAMICA umožňuje vytvořené doklady vkládat do příkazu k úhradě, k jejich evidenci slouží samostatná agenda. Příkazy k úhradě lze následně vytisknout nebo odeslat do banky elektronicky. Agenda Doklady eviduje jakým způsobem byly doklady vyřízeny, odeslány pomocí XML, předány písemně nebo vloženy do příkazu k úhradě.

Docházkový systém

PAMICA podporuje napojení na docházkové systémy. Napojení je realizováno pomocí XML rozhraní - importu dat s údaji o docházce zaměstnanců. XML rozhraní je navržen pro napojení na libovoný docházkový systém. Pro usnadnění práce s docházkovým systémem umožňuje program PAMICA exportovat číselníky evidované v programu PAMICA.

Docházku zaměstnance je možné sledovat zvlášť za každý pracovní poměr zaměstnance. V docházkovém systému lze stanovit individuální rozvrh pracovní doby zaměstnance v konkrétním měsíci, evidovat důvody nepřítomnosti na pracovišti, u odpracované doby sledovat středisko, zakázku nebo činnost, na které zaměstnanec momentálně pracuje, a evidovat přesčasy. Je možné vkládat další mzdové složky, např. prémie, osobní ohodnocení, příplatky. Definice těchto mzdových složek lze v programu PAMICA připravit předem, např. určit hodinové sazby nebo jednotkové výše odměn.

PAMICA importuje měsíční výstupy docházkového systému pomocí přehledného průvodce, ve kterém informuje o prováděných kontrolách a výpočtech. Importovaná data lze následně upravovat nebo import zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně. Se mzdou obsahující importovaná data se nadále pracuje obvyklým způsobem.

Export personálních údajů o zaměstnancích a číselníků (např. středisek, zakázek…) zajistí přenos údajů již jednou vložených do systému PAMICA a okamžitou práci s nimi i v docházkovém systému.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení