Aktualizace TAX 2012 rel. 5806

2. Květen 2012 - 8:49 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2012 rel. 5806. 

Pokud máte zájem o program pro vyplňování daňových přiznání TAX 2012, můžete jej výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft nebo v obchodě Účetní programy.eu. Také se můžete podívat na náš web o TAX 2012.

TAX 2011 daňová přiznání

Aktualizace přináší mj. tyto změny a doplnění:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo upraveno elektronické podání na portál VREP v případě, že je OSVČ dobrovolně účastna na nemocenském pojištění po celý rok, případně pokud OSVČ vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok.
 • Pokud v sekci Zdravotní/Pojistné a zálohy vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek na zdravotním pojištění, u něhož se žádá o vrácení, a následně dojde ke změně příjmů a výdajů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (sekce §7 Podnikání), je hodnota vráceného přeplatku automaticky přepočtena.
 • Bylo upraveno načítání dat z účetnictví POHODA v případě, že jde o fyzickou osobu vedoucí účetnictví, která má pouze příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů).
 • V sekci Rekapitulace již nedojde k znásobení řádků příloh daňového přiznání.
 • Do XML souboru nyní vstupují hodnoty na řádky 58, 328 a 329 daňového přiznání na 2 desetinná místa.
 • V tiskové sestavě Seznam pro vyloučení dvojího zdanění může být ve sloupci 1 (Identifikační údaje - adresa) zobrazeno až 70 znaků, velikost fontu je závislá na počtu zadaných znaků.
 • Pro zdaňovací období 2011 se volba „Žádám o vrácení přeplatku na“ v sekci Daň a zálohy zobrazí pouze v případě, že vznikne na řádku 91 přeplatek 100 Kč a vyšší.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Pro fyzické osoby byly upraveny sestavy Přehled termínů plateb (agenda Daň z příjmů) a Termíny plateb (agenda Adresář poplatníků). Na uvedené sestavy nově vstupuje i záloha na nemocenské pojištění.
 • Při hromadném tisku prostřednictvím povelu Všechny sestavy se vytiskne formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ včetně ohraničení polí a to i v případě, že je zvolena možnost „Tisk do orig. formuláře“.

Ostatní

 • V dani z příjmů právnických osob je nyní možné v sekci Zahraničí v řádku 210 daňového přiznání zadat i zápornou hodnotu.
 • Agenda Země je nyní společná pro všechny poplatníky.
 • U tiskových sestav „Rozvaha v plném rozsahu“ a „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“ bylo zajištěno explicitní řazení řádků.
 • Podle číselníku MFCR byla aktualizována databáze číselníku finančních úřadů.
 • Do agendy Elektronická podání nově vstupuje i podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ prostřednictvím komunikačního rozhraní VREP.
 • Pokud má uživatel v agendě Přístupová práva nastaveny práva prostřednictvím povelu Přístup ke zvolené firmě, nedochází již při aktualizaci programu ke smazání těchto nadefinovaných práv uživatele.
 • V dialogovém okně Skupiny v agendě Adresář poplatníků již nedochází ke změně názvu. V názvu skupiny je nyní možné zadat pouze 16 znaků.
 • Pokud je u pozemku v sekci Otázky zatržen spoluvlastnický podíl a pozemek je zcela zastavěn, neprovádí se navýšení daně z pozemku na ř. 401 na minimum 50 Kč.
 • Je-li v dodatečném přiznání resp. v opravném dodatečném přiznání k dani silniční v sekci Daň vyplněno pole "Bližší specifikace důvodů", přenese se uvedený důvod i do XML souboru pro elektronické podání prostřednictvím portálu EPO.
 • Při importu dat pro daň z příjmů fyzických, resp. právnických osob se nyní sloupec "Zdroj dat" vyplňuje názvem databáze Pohody.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení